Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

ΟΟΣΑ: Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις. Παρουσίαση των προβλημάτων αλλά και των λύσεων με στόχο την επιτυχία

Αρκετά μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τον κόσμο βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν φαύλο κύκλο αποθάρρυνσης και χαμηλών επιδόσεων, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερους βαθμούς και σε ολοένα μεγαλύτερη αποστοίχιση από το σχολείο. Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τις προβληματικές και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος

ΟΟΣΑ: Διδακτική αριστεία μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης και μεταρρυθμιστικής πολιτικής

Οι δεξιότητες που οφείλουν να καλλιεργήσουν οι μαθητές προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, αλλάζουν και συνεχώς ανανεώνονται. Ωστόσο τα εκπαιδευτικά συστήματα φαίνεται να αποτυγχάνουν να ακολουθήσουν τους νέους ρυθμούς εξέλιξης της κοινωνίας ώστε να καλλιεργούν τις αναγκαίες κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες στους εκπαιδευόμενους.

ΟΟΣΑ: Οι νέες τάσεις που διαμορφώνουν την εκπαίδευση

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει μία συνολική εικόνα για τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν εκ νέου τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς ανά τον κόσμο. Οι νέες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές

ΟΟΣΑ: Μία Διεθνής Μελέτη για την αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Ο ΟΟΣΑ προωθεί μέσω της PISA για την Ανάπτυξη (PISA-D) ένα πρόγραμμα αξιολόγησης αναφορικά με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών

ΟΟΣΑ: Βοηθώντας τους μετανάστες μαθητές να επιτυχούν στο σχολείο και πέρα από το σχολείο

Ο τρόπος με τον οποίο τα εκπαιδευτικά συστήματα απαντούν στο φλέγον ζήτημα της μετανάστευσης είναι τεράστιας σημα

ΟΟΣΑ Μαθητές, Υπολογιστές και Μάθηση - Διαμορφώνοντας τις Συνδέσεις

Υπάρχουν υπολογιστές στις σχολικές αίθουσες; Έχει σημασία να υπάρχουν; Η έρευνα με τίτλο "Μαθητές, Υπολογιστές και Μάθηση - Διαμορφώνοντας τις Συνδέσεις" εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές διαχειρίζονται τα νέα επικοινωνιακά και πληροφοριακά εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί στη σύγχρονη κοινωνία.

Οικογένειες που μαθαίνουν - Διαγενεακές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και μάθηση του γραμματισμού

Ο «οικογενειακός γραμματισμός» αποτελεί μία σχετικά πρόσφατη επιστημονική προσέγγιση με στόχο αφενός την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού

ΟΟΣΑ Δεξιότητες για την κοινωνική πρόοδο: Η δύναμη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων

Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει διεθνή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων της Ιαπωνίας, για την ολοένα μεγαλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες καθοδηγούν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

Pages