Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

Education at a Glance 2014

Η ετήσια έκθεση "Η Εκπαίδευση με μια Ματιά" του ΟΟΣΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει στοιχεία για τις δομές, τα οικονομικά και την επίδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων στις 34

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 2013-2014

Η Ετήσια Έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) αναφέρεται στα πεπραγμένα της Α.ΔΙ.Π.

Pages