Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 2013-2014

Η Ετήσια Έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) αναφέρεται στα πεπραγμένα της Α.ΔΙ.Π.

Pages