Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 12/11/2018 - 13:54

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ)_Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» της Πράξης με Κωδ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 23, 2018
Categories: Υποτροφίες

4 Marie-Curie PhD Fellowships, University of Luxembourg, Luxembourg (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 12/11/2018 - 13:27

The University of Luxembourg (UL) invites applications for four Marie-Curie PhD Fellows (Doctoral Candidate) positions (m/f) as part of the Rapid Biomechanics and Simulation for Personalised Clinical Design (RAINBOW) MCSA European Training Network. RAINBOW is funded under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

3 Marie-Curie PhD Fellows

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Φεβρουάριος 28, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, University of Jyväskylä, Finland (2018-2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 12/11/2018 - 11:44

1-4 Doctoral Students
Application deadline: 25/11/2018

Doctoral Student, Physics
Application deadline: 30/11/2018

Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships in Management, HEC Paris, France (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 12/11/2018 - 11:36

Positions available in Accounting & Management Control, Economics and Decision Sciences, Finance, Marketing, Information Systems and Operations Management, Management & Human Resources and Strategy & Business Policy.

Every leading business school or university recruits its professors on the basis of their promise to carry out groundbreaking research and to publish in the leading research journals. The HEC Paris Ph.D. Program prepares for this challenge. It offers the training needed to enter the demanding world of academia.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Απρίλιος 24, 2019
Categories: Υποτροφίες

5 PhD Scholarships in Epidemiology, University of Wollongong, Australia (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 12/11/2018 - 10:43

Up to 5 scholarships are available to support PhD studies on a range of topics related to social and environmental policy impacts on population health in Australia.

Categories: Υποτροφίες

30 υποτροφίες στο εξωτερικό (12/11/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 12/11/2018 - 10:33

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 12/11/2018 - 09:11

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ LIDAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» και κωδικό MIS 5031868, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-03398, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) / Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση χορηγίας υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να ε

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Νοέμβριος 26, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Scholarships, Karolinska Institutet, Sweden (2018)

We are looking for highly motivated and talented postdoctoral candidates to take the lead on exciting research projects in the lab of Professor Sten Eirik Jacobsen (https://ki.se/en/medh/sten-eirik-w-jacobsen-lab-hematopoietic-stem-cell-...) and Assistant Professor Petter S. Woll (https://ki.se/en/medh/petter-woll-group).

Categories: Υποτροφίες

40 υποτροφίες στο εξωτερικό (09/11/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Υποψήφιος Διδάκτορας στην Ερευνητική Ομάδα "ΙΚΑΡΟΣ" του Α.Π.Θ.

Πρόσκληση υποψήφιου διδάκτορα για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα 'ΙΚΑΡΟΣ' σε ευφυή έλεγχο και ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ, drones, UAV)

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:

- Μηχανική μάθηση για ανάλυση οπτικών δεδομένων και έλεγχο drones

- Ρομποτική όραση drones

- Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones

- Υπολογιστική κινηματογραφία με drones

- Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones

- Ανάλυση δεδομένων RGB-D, νεφών σημείων, χαρτών για drones

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Cooperation for Photonic Sensors for Solid Rocket Motor Condition Monitoring», με κωδικό συμβολαίου 2018-0720-01, το οποίο έχει ενταχθεί στη διμερή ερευνητική συνεργασία με την αμυντική εταιρία Bayern Chemie θυγατρική της εταιρίας MBDA MissileSystems, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, συγκεκριμένα έναν Υπότροφο/Υποψήφιοή εν δυνάμει Yποψήφιο Διδάκτορα, στο πεδίο ειδικότητας του Παραρτήματος Ι, με σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας και πρ

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Νοέμβριος 21, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Computational Mechanics of Materials Group, ETH Zurich, Switzerland (2019)

The Computational Mechanics of Materials Group in the Institute for Building Materials at ETH Zurich has openings for PhD students in computational mechanics of materials

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in Molecular Life Sciences, Vienna BioCenter, Austria (2019)

The Vienna BioCenter is a leading life science location in Europe: a thriving campus that combines basic research, universities and biotech companies. Our programme has been successfully running since 1993, providing students from all over the world with exceptional training. As a student at the VBC you will be supervised by top scientists and have full access to state-of-the-art facilities, thus giving you the opportunity to launch a successful scientific career. English is the working language in all the institutes.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Graduate School of Business and Economics, Maastricht University, Netherlands (2019)

Several departments at Maastricht University School of Business and Economics are looking to fill PhD positions. The PhD positions are available in the following departments and for the below mentioned research themes:

Departments:

- Accounting & Information Management

- Economics

- Educational Research & Development

- Finance

- Marketing & Supply Chain Management

- Organisation & Strategy

- Quantitative Economics

- Research Centre for Education & the Labour Market

Research Themes:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιανουάριος 14, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages