Υποτροφίες

PhD Positions at the IT University of Copenhagen

The IT University of Copenhagen invites highly motivated individuals to apply for a PhD position starting in summer 2019 or soon thereafter.

Successful applicants will be employed and enrolled at the IT University for a period of 3 or 4 years depending on the university degree level of the applicant.

Further details:
PhD Positions at the IT University of Copenhagen

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάρτιος 25, 2019
Categories: Υποτροφίες

2 Post Doctoral Fellows at the Cyprus Institute of Neurology and Genetics

THE POSITION

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics has a vacancy for a Post-Doctoral Fellow to work in its Bioinformatics Group for the ERA-Chair BIORISE project funded by the European Union (http://www.biorisecyprus.com/).

The position is for a period of 15 months, ideally starting from April 2019.

ESSENTIAL REQUIREMENTS
PhD degree in Bioinformatics, Computer Science, Computational Biology, Biostatistics, Biological Science, Chemistry or closely related fields.

Categories: Υποτροφίες

Yποτροφία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «EXTREME Dynamic Loading - Pushing the Boundaries of Aerospace Composite Materials Stuctures», προτίθεται να χορηγήσει 1 υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάρτιος 13, 2019
Categories: Υποτροφίες

Διδακτορική Υποτροφία στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «TICOAJO – Titanium – Composite Adhesive Joints», ανακοινώνει τη χορήγηση μίας υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, διάρκειας 8 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάρτιος 13, 2019
Categories: Υποτροφίες

50 Doctoral Scholarships at Comenius University in Slovakia

Biology: Botany; Plant Physiology; Animal Physiology; Genetics; Microbiology; Molecular Biology; Zoology

Ecology and Environmental Sciences: Environmental Ecology; Environmental Geochemistry; General Ecology, Autecology and Population Ecology

Chemistry: Inorganic Chemistry; Biochemistry; Physical Chemistry; Chemical Physics; Organic Chemistry; Theoretical and Computational Chemistry

Geography: Physical Geography, Geoecology and Geoinformatics; Human Geography; Regional Geography

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

5 PhD Student Positions in Photovoltaics at University of Luxembourg

Luxembourg is a dynamic multicultural country in the heart of Europe with a strong research culture supported by important financial and organisational resources. It offers state-of-the-art facilities and an excellent training environment for early-stage researchers, in particular in physical sciences.

5 PhD Student Positions in Photovoltaics: Semiconductor Synthesis, Characterization, and Fabrication of Devices

Positions are funded up to 4 years with fixed-term contracts. Start date: September 2019

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στο πλαίσιο του έργου: AquaPEF- Promote the effective implementation of the Product Environmental Footprint in the Mediterranean aquaculture sector" ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψήφιο Διδάκτορα.

Πληροφορίες: τηλ. 22910 76331

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019
Categories: Υποτροφίες

2 Διδακτορικές Υποτροφίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εξερεύνηση της Βιοποικιλότητας για τη Διαχείριση και την Αειφόρο Εκμετάλλευση των Ελληνικών Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (ΑΦΦ) Υψηλής Απόδοσης σε Ενεργά Μόρια», προκηρύσσει δυο (2) υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019
Categories: Υποτροφίες

2 Yποτροφίες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιολόγηση και Βελτίωση γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών φακής για ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά», προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες: μία (1) διδάκτορα και μία (1) υποψήφιου διδάκτορα.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Yποτροφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 583/18-02-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «PhoMEE - Εφαρμογές Φωνονικών Υλικών και Μεταϋλικών στην Αντισεισμική Μηχανική», ανακοινώνει τη χορήγηση 1 υποτροφίας.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάρτιος 11, 2019
Categories: Υποτροφίες

33 υποτροφίες στο εξωτερικό (27/02/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

Ο Ειδικός Λογαριασμός ΄Κομδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Προηγμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης για Παρακολούθηση Θεραπείας και Πρόληψη Υποτροπών σε Ασθενείς με Ψυχωτικές Διαταραχές με τη χρήση Μακροχρόνιας Καταγραφής και Ανάλυσης Βιομετρικών Δεικτών (e-Prevention)», ανακοινώνει τη χορήγηση 1 Υποτροφίας σε Υποψήφιο Διδάκτορα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Δέσποινα Κασσιανίδη τηλ. 210 7723397 ώρες 10:00 – 13:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dekassian@central.ntua.gr .

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 8, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία από το Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
ελληνικού κρέατος», προκηρύσσει μια (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, έως τις 17/05/2021 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019
Categories: Υποτροφίες

50 υποτροφίες στο εξωτερικό (26/02/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 26/02/2019 - 10:01

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Pages