Υπουργείο Παιδείας

03-04-19 Προσλήψεις 296 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης

03-04-19 Προσλήψεις 296 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2018-2019, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 98 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89 και ΔΕ02, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό,

β) 165 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ, ΠΕ03, ΠΕ04.ΕΑΕ, ΠΕ04, ΠΕ08, ΠΕ86.ΕΑΕ και ΠΕ88.ΕΑΕ, για την κάλυψη αναγκών εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό,

γ) 12 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ, ΠΕ03 και ΠΕ04, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»,

δ) 3 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ02, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,

ε) 3 εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020,

στ) 12 εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, για την εφαρμογή του προγράμματος Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας εντός των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, και

ζ) 3 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ02, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2018-2019 σε Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΔΔΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης, 2018-19» με Κωδικό ΟΠΣ 5031890, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι προσλαμβανόμενοι των ανωτέρω περιπτώσεων α) έως στ) οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 4 έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων, σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019.

Οι προσλαμβανόμενοι της ανωτέρω περίπτωσης ζ) οφείλουν να παρουσιαστούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, όπου θα τοποθετηθούν στο Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΔΔΥ) πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019.

1. Ο πίνακας με τους 98 εκπαιδευτικούς, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89 και ΔΕ02, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε μορφή xls

2. Ο πίνακας με τους 165 εκπαιδευτικούς, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ, ΠΕ03, ΠΕ04.ΕΑΕ, ΠΕ04, ΠΕ08, ΠΕ86.ΕΑΕ και ΠΕ88.ΕΑΕ, για την κάλυψη αναγκών εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό,  σε μορφή xls 

3. Ο πίνακας με τους 12 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ, ΠΕ03 και ΠΕ04, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», σε μορφή xls 

4. O πίνακας με τους 3 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,

5. O πίνακας με τους 3 εκπαιδευτικούς, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020  σε μορφή xls

6. O πίνακας με τους 12 εκπαιδευτικούς  κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, για την εφαρμογή του προγράμματος Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας εντός των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, σε μορφή xls και

7. Ο πίνακας με τους 3 εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ02, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2018-2019 σε Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΔΔΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης, 2018-19» με Κωδικό ΟΠΣ 5031890, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» σε μορφή xls 

 

03-04-19 Προσλήψεις 352 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Γενική Εκπαίδευση

03-04-19 Προσλήψεις 352 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Γενική Εκπαίδευση

Προσλήψεις 352 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2018-2019

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2018-2019 προσλαμβάνονται:

α) 40 εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΤΕ16.00.ΕΑΕ, ΠΕ70, ΠΕ08 και ΠΕ79.01 ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνη από τον τακτικό προϋπολογισμό.

β) 49 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60.ΕΑΕ και ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031892 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

γ) 39 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031894 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

δ) 193 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91.01 ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνη από τον τακτικό προϋπολογισμό.

ε) 6 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

στ) 25 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91.01 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 4 έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019.

Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Γενική Εκπαίδευση

02-04-19 1η Δημόσια Εκδήλωση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία

02-04-19 1η Δημόσια Εκδήλωση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία

Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη

« Η σημερινή εκδήλωση βρίσκεται στον πυρήνα των δράσεων με τις οποίες υλοποιείται η ερευνητική πολιτική που έχουμε διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια.

Η πολιτική αυτή φιλοδοξεί να απαντήσει σε κάποιες από τις συνέπειες που προκάλεσε η κρίση και να δημιουργήσει προοπτικές για το μέλλον.

Στη μεταμνημονιακή εποχή που βρίσκεται η χώρα εγείρονται τρεις βασικές προκλήσεις:

α) η εξασφάλιση μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας,

β) η ενίσχυση της εργασίας με ταυτόχρονη διεύρυνση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην Υγεία και την Παιδεία, και

γ) η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου Ανάπτυξης: της Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης.

Πρόκειται για το πρότυπο Ανάπτυξης που βασίζεται στη Γνώση και στην Καινοτομία που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα. Πρόκειται για το πρότυπο που ενσωματώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας στην παραγωγή προϊόντων και διαδικασιών, με γνώμονα το όφελος της Κοινωνίας, την άμβλυνση των ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε τρεις κύκλους δράσεων που περιλαμβάνουν:

α) Πρώτον τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών της χώρας με άξονα το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Το ΕΛΙΔΕΚ περιλαμβάνει δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ποιοτικής ελεύθερης έρευνας και συνεισφέρουν στην αναχαίτιση του brain drain (που σχεδόν δεκαπλασιάσθηκε στα χρόνια της κρίσης) και του brain waste.

Ο δεύτερος κύκλος δράσεων αφορά την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με κύρια συνεισφορά την πρόσφατη συμβασιοποίηση 388 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της ΓΓΕΤ, 606 ερευνητικών έργων και συνεργασιών μεταξύ Επιχειρήσεων, ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ). Πρόκειται για ένα μοναδικό στα χρονικά ποσό.

Πρόσφατα προκηρύχθηκε και ο B’ Κύκλος του προγράμματος με συνολικό προϋπολογισμό 250 εκ. ευρώ. Κύριοι στόχοι είναι η ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού σε καινοτόμες επιχειρήσεις και η ανάδειξη του ρόλου της χώρας στη λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Ο τρίτος κύκλος συνδέεται με τη σημερινή εκδήλωση. Πρόκειται για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό από την Πολιτεία Εμβληματικών Πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν την απήχηση της Έρευνας στην Κοινωνία με τρόπο απτό και ορατό σε άμεσο χρονικό διάστημα.

Όταν κατά τα τρία τελευταία χρόνια οι πόροι για την Έρευνα έχουν υπερδιπλασιαστεί, όταν η Κοινωνία αν και στέκεται όρθια είναι πληγωμένη μετά από εννέα χρόνια κρίσης, υπάρχει μια σοβαρή υποχρέωση: Η υποχρέωση να δειχθεί το κοινωνικό αποτύπωμα της Έρευνας. Σε αυτόν τον κύριο στόχο αποβλέπουν οι Εμβληματικές Πρωτοβουλίες που σχεδιάζουμε.

Τον περασμένο Ιούνιο είχαμε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας, τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για την Ογκολογία. Ένα δίκτυο Ερευνητικών φορέων και Ογκολογικών κλινικών που στοχεύει στο συντονισμό και αξιοποίηση ολόκληρου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που δραστηριοποιείται στον αναδυόμενο αυτόν τομέα της Ιατρικής, ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, έχουμε τη χαρά να έχουμε την πρώτη δημόσια παρουσίαση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου.

Με τη δημιουργία Εθνικών Δικτύων Ιατρικής Ακριβείας η Πολιτεία πρωτοστατεί, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, συντονίζει και προάγει δράσεις που καθιστούν τη χώρα συνδιαμορφωτή των εξελίξεων στο διεθνή χώρο κι όχι έναν απλό παρατηρητή που τις ακολουθεί. Όπλο μας το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει.

Γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα αντιμετωπίσει μια σειρά από επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές και νομικές προκλήσεις, τις οποίες το Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας, με την αρωγή της Πολιτείας, θα κληθεί να ξεπεράσει. Ελπίζουμε να το πετύχουμε με τον βέλτιστο συντονισμό όλων των διαθέσιμων δυνάμεων. Ουδείς περισσεύει!

Οι στόχοι του Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην καρδιολογία περιλαμβάνουν την Έρευνα στην πρόληψη του νεανικού αιφνίδιου θανάτου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των στοχευμένων παρεμβάσεων του Συστήματος Υγείας.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις εξελίξεις στη γενετική και στην πολυπαραμετρική προσέγγιση των νοσημάτων, θα δημιουργήσει μια Εθνική Τράπεζα Πληροφοριών με κλινικογενετικές συσχετίσεις για τα νοσήματα αυτά που θα αποτελέσει βάση για εξατομικευμένη προσέγγιση καρδιολογικών νοσημάτων στο εγγύς μέλλον.

Η μέθοδος συγκρότησης του Δικτύου θα στηριχθεί αρχικά στις υπάρχουσες λειτουργικές δομές, οι οποίες είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη και θα απλωθεί σταδιακά σε όλη την Ελλάδα. Το Δίκτυο είναι ανοιχτό σε μελλοντικές συνεργασίες και στην προσθήκη και άλλων φορέων.

Κεντρικός προσανατολισμός μας είναι τα οφέλη της εξατομικευμένης περίθαλψης που θα προκύπτουν από την Ιατρική Ακριβείας να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής εκτός από την συστράτευση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων απαιτείται η στενή συνεργασία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ με το Υπουργείο Υγείας, με το οποίο συνδιαμορφώνουμε τις δράσεις στον τομέα της Ιατρικής Ακριβείας.

Η παρουσία των καταξιωμένων επιστημόνων που στελεχώνουν το δίκτυο και η δική σας παρουσία εδώ σήμερα ενθαρρύνει και δίνει δύναμη γι’ αυτό το εγχείρημα και αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία του».

Το Πρόγραμμα

 

02-04-19 Παράταση έως και τις 19 Απριλίου της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

02-04-19 Παράταση έως και τις 19 Απριλίου της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

02-04-19 Μήνυμα Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

02-04-19 Μήνυμα Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού σήμερα, μια ημέρα που φιλοδοξεί να ανατρέψει την οπτική της κοινωνίας για τον αυτισμό, μια ημέρα αφύπνισης ενάντια στον κοινωνικό στιγματισμό και τον αποκλεισμό.

Η εκπαίδευση αποτελεί αναμφίβολα όχημα για την επίτευξη αυτού του στόχου και συνεπώς η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής είναι νευραλγικής σημασίας, ειδικά σήμερα, που στη χώρα μας καταγράφεται μια πραγματική αύξηση των αναγκών, που προκύπτει από την σημαντική αύξηση των ποσοστών γεννήσεων παιδιών με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος.

Στόχος μας λοιπόν, είναι να μπουν όλα τα παιδιά, ει δυνατόν, στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εντός του οποίου καθίσταται δυνατόν, τόσο το παιδί με αυτισμό, όσο και η οικογένειά του, να αγκαλιαστεί από ένα δυναμικό δίκτυο διαφόρων επαγγελματιών με στόχο την δια βίου στήριξη και εκπαίδευση σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς του.

Ειδικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και άλλες ειδικότητες αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας παρεμβάσεις υποστήριξης των παιδιών με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, προωθώντας τις δεξιότητές τους.

Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει

Η πολιτική ηγεσία έχει δώσει ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής, με μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων για την ουσιαστική ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ):

Τα τελευταία 3 χρόνια, ιδρύσαμε 570 νέα Τμήματα Ένταξης, αγγίζοντας τα συνολικά 3.710 και ιδρύσαμε 40 Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ, ενώ φροντίσαμε για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών/τριών.

Με βάση τα περσινά στοιχεία, 95.000 παιδιά με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές ανάγκες φοιτούν στο Γενικό Σχολείο και 11.000 στις Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ, δηλαδή 106.000 μαθητές/τριες. Από τους 30.000 αναπληρωτές που προσελήφθησαν φέτος, περίπου οι 16.000 αξιοποιούνται για να καλύψουν ανάγκες ΕΑΕ.

Συνεπώς, η επικείμενη πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αποτελεί νευραλγικής σημασίας παρέμβαση για την κάλυψη των αναγκών του ευαίσθητου τομέα της ΕΑΕ.

Επιπλέον, προχωρήσαμε σε πλήθος σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη βέλτιστη διακυβέρνηση του συστήματος, με ίδρυση 9 επιπλέον ΚΕΔΥ και την αύξηση του προσωπικού τους σε 1.067.

Συμπληρωματικά, προχωρήσαμε στην αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, την επέκταση των ωρολόγιων προγραμμάτων και τη θέσπιση ολοήμερης λειτουργίας, καθώς και την θεσμοθέτηση ενός νέου τύπου σχολείου, το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο, με επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα των Επαγγελματικών Λυκείων.

Οι επόμενοι στόχοι

Δεδομένου ότι η αντιμετώπιση του αυτισμού δεν πρέπει να έχει θεραπευτικό χαρακτήρα, αλλά να γίνεται αντιληπτή ως μία εκπαιδευτική και δυναμική διαδικασία που ξεκινά από την προσχολική ηλικία και συνεχίζεται μέχρι την ενήλικη ζωή, οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν το συνεχές των αναγκών των ατόμων με αυτισμό.

Έτσι, το επόμενο βήμα είναι η «πρώιμη παρέμβαση», στο πλαίσιο της υποχρεωτικής, δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και η διαμόρφωση νέων δομών μεταγυμνασιακής υποστήριξης ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης.

Η αποδοχή της διαφορετικότητας και συνεπώς η ενσωμάτωση και η προσπάθεια για κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσα στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί μια πρόκληση τόσο για την πολιτική ηγεσία, όσο και για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Έτσι ώστε, τα άτομα με αυτισμό να πάψουν να αποκλείονται από μια «κανονική» κοινωνία που αρνείται να τ’ αφουγκραστεί.

02-04-19 Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων Συντονιστών Εκπ/κού Έργου ΠΕ 91 του 6ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

02-04-19 Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων Συντονιστών Εκπ/κού Έργου ΠΕ 91 του 6ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής»

Το έγγραφο σε μορφή pdf

01-04-19 Καθήκοντα ανέλαβε ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ηπείρου

01-04-19 Καθήκοντα ανέλαβε ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ηπείρου

Τα νέα του καθήκοντα ανέλαβε ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου Κωνσταντίνος Καμπουράκης, κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης-παραλαβής από την μέχρι πρότινος Διευθύντρια Αγγελική Φωτεινού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Μερόπης Τζούφη.

Η Υφυπουργός ευχαρίστησε θερμά την απερχόμενη Διευθύντρια κα Φωτεινού, τονίζοντας πως «παρά τις απαιτητικές και δύσκολες συνθήκες της προηγούμενης περιόδου, ανέδειξε το έργο των εκπαιδευτικών της Ηπείρου, αντιμετώπισε αποτελεσματικά τα προβλήματα και υποστήριξε ουσιαστικά μια σειρά από πρωτοβουλίες για την καλύτερη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας, προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών τους».

Επίσης, η κα Τζούφη ευχήθηκε στο νέο Περιφερειακό Διευθυντή κ. Καμπουράκη καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει, επισημαίνοντας την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας για την ενίσχυση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην περιοχή.

 

 

29-03-19 Συνέντευξη Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη στο ΑΜΠΕ

29-03-19 Συνέντευξη Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη στο ΑΜΠΕ 

Συνέντευξη για όλα τα τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα παραχώρησε η Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μερόπη Τζούφη στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» και τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαδάκη και Σμαρώ Αβραμίδου.

Ερωτηθείσα για τις μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), η Υφυπουργός απάντησε ότι «ο σχεδιασμός προχωρά και θέλουμε να εκδοθεί μία πράξη υπουργικού συμβουλίου, για την προκήρυξη -την επόμενη διετία- του συνολικού αριθμού των θέσεων».

Πρόσθεσε δε ότι «η προσπάθειά μας θα είναι να έχουμε το σύνολο θέσεων για τη γενική αγωγή, να υπάρξει δηλαδή πράξη του υπουργικού συμβουλίου, που να μπορεί να εξασφαλίσει το σύνολο των διορισμών, των άνω των 10.000 για την επόμενη διετία, όχι μόνο για το 2020».

Όσον αφορά τις προσλήψεις των 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, που έχουν ήδη προϋπολογιστεί, τόνισε ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι η επόμενη χρονιά να βρει μόνιμους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους να υπηρετήσουν τον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης». Επεσήμανε δε ότι «από πλευράς υπουργείου έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, που μπορούν να υποβοηθήσουν τις λειτουργίες του ΑΣΕΠ, ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε στο χρόνο που πρέπει την προκήρυξη αυτή».

Απαντώντας σε ερώτηση για το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η κ. Τζούφη υπενθύμισε ότι η ανοιχτή διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς έχει ξεκινήσει περίπου δύο χρόνια πριν και πως «θα συνεχιστεί μέχρι την τελική φάση της ψηφοφορίας του σχετικού νομοσχεδίου», το οποίο, όπως είπε, «στόχος είναι να έχει ψηφιστεί μέχρι τις αρχές Απριλίου».

Σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι φέτος διενεργούνται με βάση το ισχύον σύστημα και πως η μόνη αλλαγή για αυτήν την χρονιά, είναι ότι οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν περισσότερα καινούρια Τμήματα.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η Υφυπουργός και στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ένταξη των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση, λέγοντας ότι εντός του εκπαιδευτικού συστήματος βρίσκονται ήδη 12.000 παιδιά. Απαντώντας δε στην ανησυχία που έχει εκφραστεί από γονείς σε περιοχές όπου φοιτούν προσφυγόπουλα, η Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι πριν τα παιδιά μπουν στα σχολεία, πάντα προηγείται ιατρικός έλεγχος και εμβολιασμός από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Υπογράμμισε δε σε όλους τους τόνους ότι «εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, θεωρούμε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία». Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην προσπάθεια ένταξης των προσφυγόπουλων ηλικίας άνω των 15 ετών. Όπως σημείωσε, «υλοποιείται ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και με το Υπουργείο Εργασίας, που αφορά τόσο για τα συνοδευόμενα, όσο και για τα ασυνόδευτα παιδιά.

Τέλος, η κ. Τζούφη δήλωσε ότι «στις επαφές που έχουν γίνει με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και με την UNICEF, η αίσθηση που έχουν για την προσπάθεια που έχουμε κάνει ως ελληνική κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας είναι ιδιαίτερα θετική, δεδομένων των δυσκολιών που υπάρχουν. Σε αυτό», κατέληξε, «οφείλουμε να πούμε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών έχει δώσει τον καλύτερό της εαυτό και τους ευχαριστούμε θερμά».

{youtube}v=K5JAPY-skRg{/youtube}

29-03-19 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

29-03-19 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Κ.Ε.Σ.Υ., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Μουσικά σχολεία, σε Καλλιτεχνικά σχολεία, σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2019, πλην των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91, ως προς τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και από περιοχή σε περιοχή.

Οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 6.164. Από αυτές ικανοποιήθηκαν 455 (ποσοστό 7,38%).

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31.08.2019, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Μεταθέσεις ΚΕΣΥ Μεταθέσεις ΚΕΣΥ

Μεταθέσεις Καλλιτεχνικά

Μεταθέσεις Μουσικά

Μεταθέσεις Διαπολιτισμικά

Γενικές Μεταθέσεις

 

29-03-19 Ανακοίνωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη στέγαση των φοιτητών Παν.Κρήτης

29-03-19 Ανακοίνωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη στέγαση των φοιτητών Παν.Κρήτης

Με αφορμή δηλώσεις μελών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης διευκρινίζει τα εξής:

Ως γνωστόν, μετά την πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου του 2018 στη Φοιτητική Εστία Ηρακλείου και κατόπιν εντολής του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ανέλαβε την ευθύνη στέγασης των 120 εστιακών φοιτητών.

Από εκείνη την στιγμή και μέχρι σήμερα, τα στελέχη του Ιδρύματος και προσωπικά  ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Ζέρβας επιλύουν κάθε ζήτημα που προκύπτει ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λύση στέγασης των φοιτητών.

Η συνεργασία με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, του οποίου ιδιοκτησία είναι η Φοιτητική Εστία, είναι απαραίτητη, όπως εξάλλου και η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία και τους εστιακούς φοιτητές.

Θα πρέπει, όμως, να είναι ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή στέγαση των φοιτητών και δίνουν σταθερές λύσεις στο ζήτημα της διαμονής τους, λαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που διαθέτει το σύνολο των απαραίτητων πόρων, και υλοποιούνται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποφάσισε μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου,  οι φοιτητές να παραμείνουν στα ξενοδοχεία που διαμένουν έως τώρα και από τον Σεπτέμβριο να δοθεί μια εξίσου ικανοποιητική αλλά και σταθερή λύση, καθώς μελετάται το ενδεχόμενο χορήγησης επιδόματος στέγασης στους φοιτητές, ύψους περίπου 300 ευρώ μηνιαίως για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη και έως την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής των νέων φοιτητικών εστιών.

 

 

29-03-19 Υπενθύμιση Προκήρυξης εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2019

29-03-19 Υπενθύμιση Προκήρυξης εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2019

Υπενθυμίζεται ότι το χρονικό διάστημα για την καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2019 διαρκεί έως και την Τρίτη 02-04-2019 και ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr/ και να προσέρχονται για την οριστικοποίηση της αίτησής τους στις Δ.Δ.Ε., αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι μέσω του κηδεμόνα τους ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, έως και την Τρίτη 02-04-2019 και ώρα 15:00

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 για τα επίπεδα:

α) Επίπεδο Α   (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

β) Επίπεδο Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ)  Επίπεδο Γ   (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

29-03-19 Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι Τρίτη 2 Απριλίου 2019

29-03-19 Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποβάλει την Αίτησή τους, μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των αντίστοιχων ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων.

Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα, οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

28-03-19 Σημεία της ομιλίας του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου στο 2nd Youth Summit του Economist

28-03-19 Σημεία της ομιλίας του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου στο 2nd Youth Summit του Economist

Στο μεταρρυθμιστικό έργο ενίσχυσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη και τις νέες τεχνολογίες αναφέρθηκε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου κατά τον εναρκτήριο κύκλο εργασιών του 2nd Youth Summit του Economist.

Ο κ. Γαβρόγλου έθιξε τον κίνδυνο ταύτισης της μεταλυκειακής εκπαίδευσης με τις δεξιότητες: «Η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι προσανατολισμένη μόνο στην απόκτηση δεξιοτήτων. Πρέπει να είναι προσανατολισμένη και στην απόκτηση γνώσεων» επεσήμανε. Σημείωσε ότι με την νέα αρχιτεκτονικής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης «δεν θα έχουμε μόνο τα παραδοσιακά τμήματα, αλλά νέα τμήματα με νέα γνωστικά πεδία, συνέργειες μέσα στα πανεπιστήμια, διετή προγράμματα σπουδών επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαίδευση γύρω από δεξιότητες» και ανέφερε ότι τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα υπήρξε «στρεβλή επιχειρηματικότητα η οποία ακύρωσε έναν εκπαιδευτικό θεσμό όπως τα ΤΕΙ. Δεν δημιουργήθηκαν στην αγορά εργασίας οι ανάγκες εκείνες που θα έπρεπε ώστε να ‘κουμπώσουν’ με τη δομή της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα».

«Για εμάς είναι ακόμη πιο σημαντική η παιδεία των νέων. Είναι αυτή που θα καταφέρει να δημιουργήσει πολίτες με προσαρμοστικότητα στις νέες καταστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

 

28-03-19 Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση υποψηφίων των ΕΠΑΛ στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

28-03-19 Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση υποψηφίων των ΕΠΑΛ στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Σχετικά με την ένταξη της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Μηχανογραφικό Δελτίο των Υποψηφίων ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2018-2019 και την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου 2019, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα είναι προσβάσιμη από τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ τον Ιούνιο 2019 (είτε προέρχονται από ημερήσια είτε από εσπερινά ΕΠΑΛ). Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα ενταχθεί και στο Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίων για το 10%.
  2. Οι υποψήφιοι, εκτός από την επισήμανση της επιθυμίας τους στην Αίτηση-Δήλωση, θα πρέπει:

Α) να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Λιμενικό, (και όχι στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές ή στην ίδια τη Σχολή) σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη η οποία θα εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής   και

Β) να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

28-03-19 Τοποθέτηση Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών για θέματα εκπαίδευσης

28-03-19 Τοποθέτηση Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών για θέματα εκπαίδευσης

Για τις στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης των Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών στην Εκπαίδευση μίλησε η Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μερόπη Τζούφη, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Υποεπιτροπής της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής.

Αρχικά, η Υφυπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας είναι η πλέον πολυνησιωτική και ορεινή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς την έκταση, τα φυσικά χαρακτηριστικά, το πληθυσμιακό μέγεθος και την κοινωνικο-οικονομική τους διάρθρωση, με την γεωγραφική της ιδιομορφία να επιφέρει μια σειρά από περιορισμούς.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε συνοπτικά σε γενικές ρυθμίσεις που αφορούν την υποστήριξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, όπως η θέσπιση του Μεταφορικού Ισοδύναμου και οι δράσεις για την οικονομική στήριξή τους και πιο εκτενώς σε μέτρα για την ενίσχυση της Εκπαίδευσης.

Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ξεκινώντας από την Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, επεσήμανε τις προκλήσεις για την στελέχωση των σχολείων, προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται βελτίωση όσον αφορά στην έγκαιρη τοποθέτηση προσωπικού. «Σημαντικό ρόλο παίζει η παροχή κινήτρων, όπως η υψηλότερη μοριοδότηση (διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας) και η δυνατότητα που δόθηκε στους Δήμους να στηρίζουν τη στέγαση και τη σίτιση, ενώ σίτιση μπορεί να παρέχεται και στις λέσχες του στρατού.

Επιπροσθέτως, επεσήμανε τη δυνατότητα που δόθηκε για ίδρυση παραρτημάτων σχολείων, ή ακόμα και μεμονωμένων τάξεων σε μικρά νησιά, όπως το παράρτημα ΕΠΑΛ στη Θάσο. Επίσης, άλλα μέτρα στήριξης αποτελούν οι μικρότερες προϋποθέσεις για τη λειτουργία τμημάτων, με αριθμό μαθητών, μικρότερου του κατώτερου ορίου, όπως επίσης και τμημάτων με 1 μαθητή, κατ’ εξαίρεση. Επιπλέον, η Υφυπουργός σημείωσε ότι κατά τη φετινή σχολική χρονιά, εγκρίθηκαν περισσότερα από 3.000 ολιγομελή τμήματα στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια. Ειδικότερα, 1.500 στα ΕΠΑ.Λ., εκ των οποίων, περισσότερα από 200 βρίσκονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε το Μεταλυκειακό έτος -τάξη μαθητείας και στα ΕΠΑΛ της νησιωτικής Ελλάδας, θεσμός, ο οποίος βοηθά στην ασφαλή ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο του οποίου τοποθετήθηκαν ψυχολόγοι ανά σχολική μονάδα. Σημαντική προσπάθεια γίνεται και για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και επικοινωνίας, ύψους 68 εκατ. ευρώ, διαδικασία που έχει ήδη ολοκληρωθεί σε 103 σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου.

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Στη συνέχεια, η Υφυπουργός μίλησε για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, τονίζοντας ότι «μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, η εθνική εκπαιδευτική πολιτική ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες επιστημονικές και παιδαγωγικές μεθόδους».

Όπως εξήγησε, από το 2014 καταγράφεται συνεχής αύξηση του ειδικού μαθητικού πληθυσμού στα γενικά σχολεία, που πλέον ξεπερνά τους 95.000 μαθητές και μαθήτριες. Για τους μαθητές για τους οποίους η φοίτηση στο Γενικό Σχολείο καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη, προχωρήσαμε στην ίδρυση νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Ενδεικτικά, στα Δωδεκάνησα λειτουργούν τέσσερις ΣΜΕΑΕ, τέσσερις ακόμη στο Ανατολικό Αιγαίο , ενώ ΣΜΕΑΕ λειτουργούν και στη Σάμο, την Κάλυμνο, τη Νάξο, τη Σύρο, την Ικαρία και όλα τα νησιά του Ιονίου.

Τόνισε δε ότι για πρώτη φορά προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν από την αρχή του έτους εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, ενώ στη συνέχεια εξασφαλίστηκαν οι πόροι ώστε να καλυφθούν σχεδόν όλες οι ανάγκες σε παράλληλη στήριξη, με τον αριθμό να εκτοξεύεται στις 16.000.

Ένταξη προσφύγων μαθητών

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η Υφυπουργός στην ένταξη προσφύγων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σημειώνοντας ότι ήδη λειτουργούν 113 Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), με 4.000 μαθητές στην ενδοχώρα και στα νησιά του Αιγαίου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και 30 νηπιαγωγεία εντός των Κέντρων Φιλοξενίας. Επίσης λειτουργούν 1170 Τμήματα Υποδοχής σε σχολεία Α-βάθμιας εκπαίδευσης και 256 Β-βάθμιας εκπαίδευσης σε Γυμνάσια και Λύκεια. Ο συνολικός αριθμός μαθητών είναι 12.000.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αμέσως μετά, η κ. Τζούφη αναφέρθηκε συνοπτικά στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως η διαρκής αύξηση της χρηματοδότησης, η δημιουργία 1.000 θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ, 100 νέων θέσεων στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και οι 3.700 θέσεις για νέους επιστήμονες, με στόχο την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην συγκρότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας και τη στήριξη των νέων επιστημόνων με πρόσθετους πόρους, ύψους 240 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις παραμεθόριες και νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας, υπενθύμισε την ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη, για την υλοποίηση δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών, ύψους 45 εκατ. ευρώ, ποσό που δύναται να αυξηθεί στα 54 εκατ. ευρώ δημοσίας δαπάνης.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι «για το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση συνολικά, η ουσιαστική στήριξη της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής μας». Όπως επεσήμανε, «καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για την αντιστροφή της κατάστασης, την κανονικοποιήση χρόνιων στρεβλώσεων, τη σταθεροποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, αλλά και την ανάπτυξή του με γνώμονα την απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση και τη μόρφωση». Στην κατεύθυνση αυτή, κατέληξε, «θεσμοθετήσαμε και τις 15.000 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, με τις 4.500 θέσεις της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης να έχουν ήδη δρομολογηθεί».

 {youtube}v=IsusRu_1UU4&feature{/youtube}

 

 

28-03-19 Τοποθέτηση 13 Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου

28-03-19 Τοποθέτηση 13 Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις οι 13 νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, με θητεία έως 31 Ιουλίου 2022. Οι Διευθυντές πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία έως και την Τρίτη 02/04/2019.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των 13 Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε:

« Πολιτική της Κυβέρνησης η οποία υλοποιείται ήδη τα δύο τελευταία χρόνια, είναι η αξιοκρατική ανάδειξη στελεχών σε θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση. Αυτό συνέβη και με την ανάδειξη των 13 Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν διορίστηκαν αλλά επελέγησαν με αδιάβλητο τρόπο από Συμβούλιο στο οποίο προήδρευε αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ, και μέλη ήταν εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, καθηγητές πανεπιστημίων, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών. Το Συμβούλιο λειτούργησε με υποδειγματικό τρόπο, διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που επιχείρησαν ανεπιτυχώς να τις αμφισβητήσουν.

Το Υπουργείο έχει θέσει ξεκάθαρους στόχους για τις μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια άριστη συνεργασία με τους νέους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στους οποίους εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. Θέλω επίσης δημόσια να ευχαριστήσω τους απερχόμενους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, όχι μόνον για την άψογη συνεργασία αλλά και την ουσιαστική συμβολή στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών μας».

Η Υπουργική απόφαση σε μορφή pdf

 

 

 

28-03-19 Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

28-03-19  Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι με Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2019.

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών

 

 

28-03-19 Διευρύνεται με 663 νέες Σχολικές Μονάδες το Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών

28-03-19 Διευρύνεται με 663 νέες Σχολικές Μονάδες το Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τις Σχολικές Μονάδες της χώρας για τη διεύρυνση του Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, 663 νέες Σχολικές Μονάδες εντάσσονται στο δίκτυο από το σχολικό έτος 2019-2020.

Με τη διεύρυνση του «Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων», ο συνολικός αριθμός των Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανέρχεται στις 1575 Σχολικές Βιβλιοθήκες.

Σκοπός της δημιουργίας Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η θεσμοθέτηση ενιαίας ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών, καθώς και ο βέλτιστος συντονισμός τους για την αποτελεσματική συμβολή τους στη δημόσια εκπαίδευση.

Η ενεργοποίηση μετά από 32 χρόνια του Ν. 1566 περί ίδρυσης Σχολικών Βιβλιοθηκών, η ανάπτυξη του Συστήματος Δικτύου και η συνεχής διεύρυνσή του με νέες βιβλιοθήκες, είναι πράξεις – ορόσημα στην ιστορία του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς συμπληρώνουν ένα έλλειμμα δεκαετιών, που στέρησε τη δυνατότητα από το σχολείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες μορφές μάθησης που απαιτούνται από τις μεταβαλλόμενες εξελίξεις στις τεχνολογίες, στις επιστήμες και στον πολιτισμό.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

27-03-19 Ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, J. E. Paquet, στην Αθήνα σε εκδήλωση για τον «Ορίζοντα Ευρώπη», το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε. Ε. για την Έρευνα και Καινοτομία

27-03-19 Ο  Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, J. E. Paquet, στην Αθήνα σε εκδήλωση για τον «Ορίζοντα Ευρώπη», το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε. Ε. για την Έρευνα και Καινοτομία

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κ. Φωτάκης και ο J. E. Paquet, Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον «Ορίζοντα Ευρώπη», το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε. Ε. για την Έρευνα και Καινοτομία. Την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Ερευνητικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», συντόνισε η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Π. Κυπριανίδου.

Στην παρέμβασή του ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, επιλέγοντας να ενισχύσει την έρευνα και τους νέους επιστήμονες με πρόσθετους πόρους παρά την αντίξοη οικονομική συγκυρία. Τόνισε ότι οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ το 2017, ξεπερνώντας τα 2 δισ. € και φθάνοντας το 1,14% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.

Ο Γενικός Διευθυντής J. E. Paquet αναφέρθηκε στις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προώθηση της αριστείας και την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ανάδειξης της αξίας της έρευνας στη κοινωνία. Στη συνέχεια στην κεντρική ομιλία του παρουσίασε τον «Ορίζοντα Ευρώπη» που αποτελεί το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας μέχρι σήμερα. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 100 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία από τα οποία τα 94 δις € στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη».

Τόνισε ότι το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την υγεία, τα τρόφιμα, φυσικούς πόρους κ.α. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) το οποίο στο πλαίσιο του «Ορίζοντα Ευρώπη» θα ενισχύσει την καινοτομία που δημιουργεί νέες αγορές συμβάλλοντας στον εντοπισμό και στη χρηματοδότηση ταχέως εξελισσόμενων καινοτομιών υψηλού κινδύνου.

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Π. Κυπριανίδου δήλωσε: «Η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας όπως το Artificial Intelligence for Europe, το European HPC (European High Performance Computing ) και το ΕΟSC (European Open Science Cloud) και μέσα από τη δράση του «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ» χρηματοδοτεί τεχνολογίες της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με Δημόσια Δαπάνη 66 εκ.€ ήδη από τον Α΄ κύκλο».

Προηγήθηκε διμερής συνάντηση στο ΥΠΠΕΘ στην οποία συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του ΥΠΟΙΑΝ Π.Κορκολής.

Στο περιθώριο της ανοιχτής εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής J. E. Paquet, συναντήθηκε με εκπροσώπους start-up εταιρειών, εκπροσώπους της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και συζήτησε μαζί τους για τις δυνατότητες αξιοποίησης δράσεων του «Ορίζοντα Ευρώπη» για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους στην Έρευνα και Καινοτομία.

Στη συνέχεια, ο κ. Paquet επισκέφθηκε το Μουσείο της Ακρόπολης και το βράδυ αναχώρησε για το Ηράκλειο Κρήτης προκειμένου, στις 28/3/2019 να επισκεφθεί το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

 

27-03-19 Χαιρετισμός του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου στο 29ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ)

27-03-19 Χαιρετισμός του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου στο 29ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ)

Με αφορμή τις εργασίες του 29ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ), ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου απέστειλε τον εξής χαιρετισμό:

«Χαιρετίζω τις εργασίες του 29ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων με την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας κοινωνίας με περισσότερη ασφάλεια αλλά και με περισσότερη ελευθερία. Μιας κοινωνίας που κλυδωνίστηκε από τη μακρόχρονη οικονομική κρίση και το αποτύπωμα αυτού του κλυδωνισμού εκφράστηκε σε κάθε τομέα της ζωής. Σήμερα, καθώς η χώρα βγαίνει από τη στενωπό, η κοινωνία απαιτεί να εμπεδωθεί περισσότερο παρά ποτέ το αγαθό της δικαιοσύνης, της ισονομίας και της δημόσιας ασφάλειας. Στην κατεύθυνση αυτή, η Πολιτεία αναγνωρίζει θετικά το έργο σας, την αποτελεσματικότητά σας και τον επαγγελματισμό σας. Εμείς πιστεύουμε ότι ελευθερία και ασφάλεια δεν είναι δυο ασύμβατες έννοιες και εσείς στην πράξη το αποδεικνύετε παρά τις μεμονωμένες υπερβάσεις στην άσκηση των καθηκόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία προχωρά με αποφασιστικά βήματα σε σημαντικές τομές εκσυγχρονισμού και στήριξης του λειτουργήματος που επιτελείτε.

Η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε παρά να είναι ο πιο κρίσιμος πυλώνας κάθε εκσυγχρονιστικής πρωτοβουλίας μιας δημοκρατικής Πολιτείας, που θέλει να σχεδιάζει το μέλλον της με τους ορίζοντές της ανοιχτούς. Μέσα από μια εξαιρετικά ουσιαστική συνεργασία και έναν υποδειγματικό διάλογο ανάμεσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, φθάνουμε στην τελική διαμόρφωση των προτάσεων αναβάθμισης των Αστυνομικών Σχολών και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στόχος μας είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου που θα αναγνωρίζει μεν τα θετικά της υπάρχουσας κατάστασης αλλά που θα προχωρήσει και στις απαραίτητες τομές που απαιτούνται σήμερα για την εκπαίδευση των αστυνομικών.  Πρόκειται για ένα αίτημα πολλών ετών που γίνεται πράξη. Και θέλω να τονίσω πως προσωπικά οι συζητήσεις με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας σας με βοήθησαν να κατανοήσω τα σημερινά προβλήματα αλλά και τα επιχειρήματα για μία νέα προοπτική στην εκπαίδευση των αστυνομικών κατά τα πρότυπα των πανεπιστημίων μας. Η αναβάθμιση μπορεί πρωτίστως να αφορά την εκπαιδευτική και επιστημονική εξέλιξη των ανδρών και των γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά τα οφέλη της διαχέονται σε όλη την κοινωνία.

Υπό το πρίσμα αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι η χρονική συγκυρία του 29ου  Συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ επιτρέπει χρήσιμους απολογισμούς σχετικά με τον ρόλο του συνδικαλισμού και των Σωμάτων Ασφαλείας και επέδειξε ισχυρά δημοκρατικά αντανακλαστικά. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριό σας και καλή συνέχεια στο λειτούργημά σας».

Pages