Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in eval() (line 1 of /home/epaideia/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ» 2018-2019

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2018-2019

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, επιθυμώντας να εξοικειώσει τους μικρούς μαθητές με σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης βασισμένα  στη  μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να μπουν βάσεις για τη δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος μάθησης που εν τέλει θα δημιουργήσει ενεργούς πολίτες, να προωθήσει την καινοτομία (innovation) στην εκπαίδευση μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες,

 • να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ενδεδειγμένη χρήση (ομαδο)συνεργατικών μεθόδων (cooperative/collaborative teaching methods) και τη χρήση ΤΠΕ, προσκαλεί για έκτη χρονιά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν προτάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2018-19 από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της προσωπικότητας του μαθητή, η ανάπτυξη και η εξέλιξη του εαυτού του, η προαγωγή και η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και αυτοαντίληψης μέσα από καινοτόμες δράσεις (π.χ. στοχεύοντας SMART) και εφαρμογή (ομαδο)συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας.

Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα να υποβληθούν προτάσεις, οι οποίες θα προωθούν την επιχειρηματικότητα των μαθητών (π.χ. σχολικοί συνεταιρισμοί), καλλιεργώντας με τον τρόπο αυτόν τις προσωπικές τους δεξιότητες και την κριτική σκέψη τους (critical thinking approach), εξοικειώνοντάς τους με έννοιες που σχετίζονται με τον χώρο της οικονομίας, συνδέοντας τη σχολική ζωή με πραγματικές καταστάσεις της ζωής μέσω βιωματικών δράσεων και ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα των μαθητών και την ικανότητά τους να επιλύουν καθημερινά προβλήματα (problem solving method).

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να καλλιεργήσουν και να προωθήσουν πνεύμα συνεργατικής κουλτούρας και στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, καινοτόμες εκπαιδευτικές ιδέες και πρακτικές.

Επιπλέον πληροφορίες

Για την κάθε πρόταση, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που θα είναι διαθέσιμο.

Επιπλέον:

 • Κάθε σχολείο παρουσιάζει σε έναν πίνακα (συνημμένο 4) μία σύντομη SWOT ανάλυση της εκπαιδευτικής μονάδας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, για να μπορεί η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, δηλαδή τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της, καθώς και τις ευκαιρίες και τις «απειλές» τις οποίες αντιμετωπίζει.
 • Προτάσεις που θα εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές μάθησης στη σχολική καθημερινότητα: Οι προτεινόμενες μέθοδοι θα πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα και θέματα βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που ισχύει για την εκάστοτε τάξη. Προτάσεις αόριστες και γενικόλογες θα απορρίπτονται.
 • Προτάσεις σχετικά με τη χρήση (ομαδο)συνεργατικών μεθόδων μάθησης στη σχολική καθημερινότητα: Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων (ομαδο)συνεργατικής μάθησης και στη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα και θέματα βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών που ισχύει για την εκάστοτε τάξη. Προτάσεις αόριστες και γενικόλογες θα απορρίπτονται.
 • Προτάσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα: Οι προτάσεις αυτές, εκτός της βασικής επιχειρηματικής ιδέας («προϊόν»), συνοδεύονται και από σύντομο «business plan» (συνημμένο 5), για να καταστεί κατανοητή η πορεία που θα ακολουθηθεί.
 • Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει χρήση ΤΠΕ και κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού, θα πρέπει να παρουσιάζεται ο τρόπος που θα διασφαλιστεί η ορθή και κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού και στο μέλλον προς όφελος των μαθητών της μονάδας.
 • Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν εκπαιδευτικοί από τα δημόσια δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία των Πρωτοβάθμιων Διευθύνσεων όλης της Ελλάδας. Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί ή ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευτικών με έναν συντονιστή (συνολικά έως τρεις εκπαιδευτικοί).
 • Η οικονομική υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί βάσει του αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με την πρόταση υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης και μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€2.500). Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εξαιρουμένων αμοιβών. Την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης θα έχει η αρμόδια Σχολική Επιτροπή.
 • Ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των δράσεων που θα επιλεγούν, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2018.
 • Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα 2018» θα πρέπει να στείλουν έως τις 14 Ιουνίου 2019 στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση σύντομη περιγραφή πεπραγμένων (φωτογραφίες, βίντεο, σύντομα πρωτόκολλα μαθήματος/δράσης).
 • Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν αξιολογούνται από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς βάσει ερωτηματολογίου που θα σταλεί από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση έως τις 14 Ιουνίου 2019.

Προετοιμασία Υποβολής Πρότασης

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην αναλυτική τους πρόταση τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:

 1. Στοιχεία σχολικής μονάδας.
 2. Στοιχεία συντονιστή και μελών (με σύντομο βιογραφικό, έως 200 λέξεις ανά εκπαιδευτικό).
 3. Τίτλος Δραστηριότητας με σύντομη περιγραφή.
 4. Αναλυτική περιγραφή της πρότασης:
 • βασικοί στόχοι της δραστηριότητας
 • τρόπος και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δραστηριότητας
 • ύπαρξη προηγούμενων αντίστοιχων πρωτοβουλιών
 • προσδοκώμενα αποτελέσματα / παραδοτέα
 • αριθμός και ηλικίες μαθητών που θα εμπλακούν
 • στοιχεία καινοτομίας που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα

 5. Προϋπολογισμός.
 6. Σύντομη SWOT ανάλυση (να συμπληρωθεί το συνημμένο 4 βάσει του υποδείγματος του συνημμένου 3).
 7. Σύντομο «business plan» βάσει του πίνακα του συνημμένου 5, μόνο για τις προτάσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.
 8. Βεβαίωση συντονιστή για ενημέρωση διεύθυνσης του σχολείου. Η ενημέρωση της διεύθυνσης του σχολείου για την υποβολή της παρούσας πρότασης είναι υποχρεωτική. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, θα πρέπει να αποσταλεί σχετική βεβαίωση ταχυδρομικά στο Ίδρυμα.  

Υπόδειγμα της φόρμας αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ

Χρονοδιάγραμμα και τρόπος υποβολής

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη φόρμα υποβολής που θα είναι διαθέσιμη εδώ, μέχρι την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00΄. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και το Facebook του Ιδρύματος την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση schools@latsis-foundation.org

Μπορείτε να δείτε εδώ τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «Μαθαίνουμε Παρέα» τα προηγούμενα χρόνια. 

Η παρούσα προκήρυξη συνοδεύεται από τα ακόλουθα συνημμένα:

Συνημμένο 1: Γενικές πληροφορίες για την καινοτομία στην εκπαίδευση και χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι.

​Συνημμένο 2: Υπερσύνδεσμοι για μεθόδους (ομαδο)συνεργατικής μάθησης και πληροφορίες για επιχειρηματικότητα μαθητών.

​​Συνημμένο 3: Βασικές πληροφορίες για την ανάλυση SWOT με παραδείγματα κριτηρίων και υπόδειγμα ανάλυσης.

Συνημμένο 4: Πρότυπο ανάλυσης SWOT προς συμπλήρωση. Θα κατατεθεί μαζί με τη συνολική πρόταση.

Συνημμένο 5: Πρότυπο business plan. Θα κατατεθεί μαζί με τη συνολική πρόταση, μόνο εάν αυτή σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα.

Πηγή: www.latsis-foundation.org

 

Dates: 
Thursday, 4 October, 2018 - 14:00