Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βιωματικές Δραστηριότητες

Έναρξη Μαθημάτων: 3/10/2016
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και
Βιωματικές Δραστηριότητες» έχει ως σκοπό τόσο την ενημέρωση όσο και την
απόκτηση μιας σαφούς εικόνας σχετικά με τις θεωρητικές προσεγγίσεις της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται είναι τα
κυρίαρχα θεωρητικά ρεύματα στην εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαιτέρως η
δεσπόζουσα θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, η ομάδα μάθησης, οι
ρόλοι που αναδύονται σε αυτήν, τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τις
διάφορες φάσεις εξέλιξής της, εκπαιδευτικές τεχνικές κτλ. Επίσης θα
υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε
βιωματικές δραστηριότητες, που θα προσφέρουν τη δυνατότητα για σύζευξη
και συνδυασμό θεωρίας και πράξης. Για την άσκηση των εκπαιδευομένων σε
διδακτικές δεξιότητες και μορφές εργασίας θα αξιοποιηθούν ως τεχνικές
άσκησης η μικροδιδασκαλία και τα μικρομαθήματα.

 
Το παρόν πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει τις αναγκαίες γνώσεις
και δεξιότητες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να ανταποκριθούν με επιτυχία στις
εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.
Τίτλος Προγράμματος
 
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βιωματικές Δραστηριότητες 4 180 15 Επιμόρφωσης Μαθήματα

 

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού

-Οδηγός
σπουδών

Υποβολή
αίτησης
Ιωάννης Ε. Βρεττός

 

 

Dates: 
19/07/2016 - 13:30