Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την
αντιμετώπιση των πολλαπλών σημερινών και μελλοντικών
κοινωνικοοικονομικών, δημογραφικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι πολίτες της.

Η αποτελεσματική επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ουσιαστική συνιστώσα της στρατηγικής
της Ευρώπης για την επίτευξη των υψηλών επιπέδων βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης και απασχόλησης, προάγοντας παράλληλα την προσωπική ανάπτυξη,
την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.


Διάρκεια: 4-6 εβδομάδες 

Αναλογία σε διδακτικές ώρες: 80

Δίδακτρα: 60€, Άνεργοι: 40€ (κάτοχοι κάρτας ανεργίας)


Ενδεικτικά Περιεχόμενα

1. Επαγελματική Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας

2. Αρχική και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

3. Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

4. Ένταξη και Επανένταξη στην Αγορά Εργασίας: Επικαιροποίηση Γνώσεων και Αύξηση Επαγγελματικών Προσόντων

5. Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση: Σχεδιασμός Μαθημάτων & Τεχνικές Διδασκαλίας

Πληροφορίες-Εγγραφές:
Info@anoikto.edu.gr Έντυπο Εγγραφής

Περισσότερες Πληροφορίες: 210-3846930 (Τρίτη Έως Παρασκευή 11:00-19:00)

http://www.aie.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2217:2011...

 

 

 

Dates: 
19/07/2016 - 13:30