ΟΟΣΑ: Αξιολογώντας του εκπαιδευτικούς και αναβαθμίζοντας το επίπεδό τους

Οι εκπαιδευτικοί πρόκειται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των μαθητών για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αναμένουμε λοιπόν από τους εκπαιδευτικούς να εξοπλίσουν τους μαθητές τους με ένα πλούσιο σύνολο δεξιοτήτων αλλά και με τις γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχία σε έναν ολοένα και πιο παγκόσμιο, ψηφιακό, πολύπλοκο, αβέβαιο και ασταθή κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως από εκπαιδευτικούς και σχολεία που σφυρηλατούν ισχυρότερους δεσμούς με τους γονείς και τις τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας μία αίσθηση κοινωνικής υπευθυνότητας και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των μαθητών τους. Επιτυγχάνεται επίσης μέσω των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα πρέπει να υιοθετήσουν αποτελεσματικές και εξατομικευμένες παιδαγωγικές μεθόδους που να ενθαρρύνουν τη μάθηση και να καλλιεργούν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες. Πως μπορούν όμως τα εκπαιδευτικά συστήματα να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία να συνεχίσουν την καινοτομία και την επαγγελματική ανάπτυξη ώστε να ενισχύσουν τη δική τους πρακτική;

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες απαιτήσεις και να ενθαρρύνουν μια αλλαγή σχήματος σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και τη μάθηση. Τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να δημιουργήσουν τις συνθήκες οι οποίες ενθαρρύνουν και επιτρέπουν την καινοτομία, να προωθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές μέσω πολιτικών οι οποίες στοχεύουν στον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα, προκειμένου να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν νέες παιδαγωγικές μεθόδους. 

 

 

 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/education/valuing-our-teachers-and-raising-...

 

 

Dates: 
27/03/2018 - 12:00