Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in eval() (line 1 of /home/epaideia/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Φοιτητών (Υποτροφίες ΙΚΥ) 2016-2017

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες» (ΕΚΟ), και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (υπ' αριθμ. 54397 /Zl/29.03.2017 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΦΕΚ 1188/τ.Β'/04.04.2017), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, κατ' ελάχιστον 3.685 προπτυχιακές υποτροφίες για επιμελείς φοιτήτριες και φοιτητές όλων των Τμημάτων/Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Το «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες» εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Άξονες Προτεραιότητας 6,8,9, με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αποτελεί δράση οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών και φοιτητριών προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούν σε ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 προπτυχιακού κύκλου σπουδών, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα, ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε., ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα.
 Επιπλέον, δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).

2. Φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Σχολές Καλών Τεχνών.
Εξαιρούνται όσοι Φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.

3. Κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της ημεδαπής.

4. Δεν λαμβάνουν, καθ' όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/2016 έως 30/6/2017), υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία.

5. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ άλλης χώρας.

Για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες: να είναι επιτυχόντες/ούσες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016 και στις Εισιτήριες Εξετάσεις των Σχολών Καλών Τεχνών του 2016 (συμπεριλαμβανομένων όσων έκαναν χρήση του δικαιώματος πρόσβασης -εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), και να έχουν εγγραφεί στο Τμήμα/Σχολή εισαγωγής τους για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

6. Για τους/τις φοιτητές/τριες που φοιτούν σε άλλα έτη εκτός του πρώτου έτους σπουδών:
α) να μην έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου τους και
β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 60% των μαθημάτων του προηγούμενου έτους σπουδών τους, δηλ. του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

7. Δεν έχουν λάβει μετεγγραφή.

8. Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία ή δεν τους παρέχεται στέγαση από τη Σχολή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

9. Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων -εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του/της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το φορολογικό έτος 2015. Η έννοια του κατά κεφαλήν εισοδήματος προσδιορίζεται κατωτέρω στο Κεφάλαιο Γ. «Α'. Οικονομικά Κριτήρια».

10. Ειδικά για τους άνδρες: να μην υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

11. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας:

α. Φοιτητές/τριες που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών.

β. Φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα:
Ι Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.
ΙΙ. Αλλοδαποί- Αλλογενείς.
ΙΙΙ. Υπότροφοι (Αλλοδαποί - Αλλογενείς και Ομογενείς),
όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 Β') Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α'. Οικονομικά κριτήρια:

Η μοριοδότηση για τα οικονομικά κριτήρια έχει ως εξής:

Α.1. Λαμβάνουν 60 μόρια, οι φοιτητές που το κατά κεφαλήν εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ.

Α.2. Λαμβάνουν 40 μόρια, οι φοιτητές που το κατά κεφαλήν εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

Α.3. Λαμβάνουν 20 μόρια, οι φοιτητές που το κατά κεφαλήν εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 7 .500 ευρώ.

Ορισμοί

• Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2015 του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα -όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω- και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.

• Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του /της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτων φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με την περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4415/2016.

Β'. Κοινωνικά Κριτήρια

Β.1. Οικογενειακή κατάσταση

Μοριοδοτείται η οικογενειακή κατάσταση του/της υποψηφίου/ας για τις κάτωθι περιπτώσεις ως ακολούθως:

Β.1.1. Φοιτητής/τρια που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, λαμβάνει 12 μόρια.

Β.1.2. Φοιτητής/τρια που είναι γονέας τρίτεκνης οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.3. Φοιτητής/τρια που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
Τα μόρια δεν αθροίζονται στις κατηγορίες Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3.

Β.1.4. Φοιτητής/τρια που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.1.5. Φοιτητής/τρια που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, λαμβάνει 4 μόρια.

Β.1.6. Φοιτητής/τρια που είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανός/ή από τον ένα γονέα, λαμβάνει 4 μόρια.

Β.1.7. Φοιτητής/τρια που είναι ορφανός από δύο γονείς, λαμβάνει 6 μόρια.

Β.1.8. Φοιτητής/τρια που είναι ορφανός από δύο γονείς και το μεγαλύτερο σε ηλικία τέκνο, με ένα τουλάχιστον άγαμο αδερφό/ή, εξαρτώμενο μέλος οικογένειας κατά τον Ν. 4172/2013, λαμβάνει 10 μόρια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η κατηγορία Β.1.6. μπορεί να αθροιστεί με μία από τις κατηγορίες Β.1.4. ή Β.1.5.
Η κατηγορία Β.1.7. μπορεί να αθροιστεί με μία από τις κατηγορίες Β.1.4. ή Β.1.5.
Η κατηγορία Β.1.8. μπορεί να αθροιστεί με μία από τις κατηγορίες Β.1.4. ή Β.1.5.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στις κατηγορίες Bl.1, Β.1.2 και Β.1.3 δεν αθροίζονται με τα μόρια των κατηγοριών Β.1.4, Β.1.5, Β.1.6, Β.1.7 και Β.1.8.

Β.1.9. Υποψήφιοι που είναι εξαρτώμενα μέλη (κατά τον Ν. 4172/2013) και έχουν αδελφό/αδελφή που σπουδάζει στην Ελλάδα -σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για απόκτηση πρώτου πτυχίου- σε τόπο εκτός της κύριας κατοικίας των ιδίων και της οικογένειας τους, και εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας) λαμβάνουν 5 μόρια.

Ορισμοί

• Μέλη οικογένειας:
ο/η υποψήφιος/α υποτροφίας και όσα τέκνα εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση των γονέων του/της, ως εξαρτώμενα μέλη, καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος/η, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του/της ο/η σύζυγος καθώς και τα τέκνα που αυτός/ή έχει δηλώσει.

• Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 
αφορά άγαμους/ες υποψήφιους/ες οι οποίοι ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια κατά την έννοια του άρθρου πρώτου του Ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο6 του Ν. 3454/2006.

• Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: 
αφορά άγαμους/ες υποψήφιους/ες οι οποίοι ανήκουν σε τρίτεκνη οικογένεια με τρία (3) τέκνα -συμπεριλαμβανομένου και του υποψηφίου- τα οποία είναι εξαρτώμενα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 11 του Ν.4172/2013.

•  Εξαρτώμενα μέλη:
νοούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 («Εξαρτώμενα μέλη») του Ν. 4172/13 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127 /2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

• Τέκνο Μονογονεϊκής οικογένειας:
αφορά άγαμους/ες υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες -έως την ηλικία, που θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη- είναι τέκνα άγαμης μητέρας -αναγνωρισμένα ή μη- ή είναι ορφανοί/ές από έναν γονέα ή ένας εκ των δύο γονέων έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

• Αδέλφια Φοιτητές:
αφορά υποψήφιους οι οποίοι έχουν αδέλφια έως 25 ετών που σπουδάζουν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην Ελλάδα.

• Μονογονεϊκή οικογένεια: 
αφορά τους/τις υποψήφιους/ες που είναι:
α) γονείς με εξαρτώμενα μέλη (παιδιά) εκτός γάμου (αναγνωρισμένα ή μη),
β) γονείς που τελούν εν χηρεία και έχουν εξαρτώμενα μέλη,
γ) γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

Β.2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Μοριοδοτούνται φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και των οποίων η συμμετοχή στη φοιτητική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, ως ακολούθως:

Β.2.1. Οι φοιτητές/τριες που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (άτομα με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης) λαμβάνουν 15 μόρια.

Β.2.2. Οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013, καθώς και με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014, λαμβάνουν 15 μόρια.

Β.2.3. Οι φοιτητές/τριες που έχουν τέκνα/σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή εφόσον είναι εξαρτώμενα μέλη με γονείς/νόμιμους κηδεμόνες ή αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, λαμβάνουν 8 μόρια.

Β.2.4. Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες ομάδες, λαμβάνουν 10 μόρια:
• απεξαρτημένα από ουσίες άτομα,
• πρώην τρόφιμοι φυλακών,
• οροθετικοί,
• μετανάστες,
• παλιννοστούντες,
• πρόσφυγες,
• Έλληνες πολίτες Ρομά,
• Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Φοιτητής/τρια που εμπίπτει σε περισσότερες από μία υποκατηγορίες της κατηγορίας Β.2.4, θα μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά.

Γ: Σπουδές εκτός τόπου κατοικίας

Φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, τα οποία βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων και της οικογενείας τους (εφόσον είναι εξαρτώμενα μέλη) και εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ή ο/η σύζυγος ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας) λαμβάνουν 40 μόρια.

Ως περιοχή τόπου κατοικίας θεωρείται η αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση τις Νησιωτικές περιοχές και την Περιφέρεια Απικής. Για τις Νησιωτικές περιοχές νοείται ως τόπος κατοικίας ή ιδιοκτησίας η νήσος. Για τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Απικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, νοείται ως τόπος κατοικίας ή ιδιοκτησίας το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Κριτήρια

Κατηγορία

Μόρια

Α' -Οικονομική
κατάσταση κατά
κεφαλήν εισοδήματος

€0 - €2.500

60

€2.501 - €5.000

40

€5.001 - €7.500

20

Β.1 - Οικογενειακή
κατάσταση

Β.1.1. Φοιτητής/τρια που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας.

12

Β.1.2. Φοιτητής/τρια που είναι γονέας τρίτεκνης οικογένειας.

10

Β.1.3. Φοιτητής/τρια που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.

10

Τα μόρια δεν αθροίζονται στις κατηγορίες Β.1.1., Β.1.2., Β.1.3.

 

Β.1.4. Φοιτητής/τρια που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

8

Β.1.5. Φοιτητής/τρια που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

4

Β.1.6. Φοιτητής/τρια που είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας.

4

Β.1.7.Φοιτητής/τρια που είναι ορφανός από τους δύο γονείς.

6

Β.1.8. Φοιτητής/τρια που είναι ορφανός από δύο γονείς και το μεγαλύτερο σε ηλικία τέκνο, με ένα τουλάχιστον άγαμο αδερφό/ή, εξαρτώμενο μέλος οικογένειας κατά τον Ν. 4172/2013.

10

Οι κατηγορίες Β.1.6., Β.1.7. και Β.1.8. μπορούν να αθροιστούν με μία από τις κατηγορίες Β.1.4. ή Β.1.5.

 

Β.1.9. Φοιτητής/τρια που είναι εξαρτώμενο μέλος (κατά τον Ν. 4172/2013) και έχει αδελφό/αδελφή που σπουδάζει στην Ελλάδα σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για απόκτηση πρώτου πτυχίου, σε τόπο εκτός της κύριας κατοικίας των ιδίων και της οικογένειας τους και εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας).

5

Β.2 - Ευπαθείς
Κοινωνικές Ομάδες

Φοιτητές /τριες ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50%.

ή

Φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις.

15

Φοιτητές/τριες που έχουν τέκνα/σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή -εφόσον είναι εξαρτώμενα μέλη- με γονείς/νόμιμους κηδεμόνες ή αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8

Ευπαθείς ομάδες Πληθυσμού της παραγράφου Β.2.4 της παρούσης (αθροιστικά για κάθε ομάδα).

10

Γ' - Σπουδές εκτός
τόπου κατοικίας
Φα ιτητή ς/τρια που σπουδάζει σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής που βρίσκεται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας του ιδίου και της οικογένειάς του/της(εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) και εκτός του τόπου όπου διαθέτει ο ίδιος/α ή η οικογένεια του/της ή ο/η σύζυγος ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας).

 

 

 

 

40

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ωφελούμενοι του προγράμματος Υποτροφιών είναι φοιτητές/τριες που συγκέντρωσαν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στους πίνακες κατάταξης που εκδίδει το Ι.Κ.Υ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η υποτροφία χορηγείται με σειρά προτίμησης στον φοιτητή/τρια με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Απαραίτητος και υποχρεωτικός όρος για τη λήψη της υποτροφίας είναι η υποχρέωση των ωφελουμένων να καταθέσουν:

α) ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 
Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που αφορά το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, βάσει της οποίας να βεβαιώνεται η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων που προβλέπονται για το χειμερινό εξάμηνο του αντίστοιχου έτους, με βάση το πρόγραμμα σπουδών εκάστου Τμήματος/Σχολής και δηλώθηκαν από το δικαιούχο.
Η αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προσκομίζεται μετά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου, εφόσον υπάρχει επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ή μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

β) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:
Αποδεικτικό ότι μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2017 έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 65% των μαθημάτων των δύο προηγούμενων εξαμήνων που προβλέπονται για τα εξάμηνα αυτά με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών εκάστου Τμήματος/Σχολής και δηλώθηκαν από το δικαιούχο.

Εάν κατά τον υπολογισμό του αριθμού μαθημάτων (65%) προκύψει δεκαδικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Επιπλέον, ο ωφελούμενος υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, μετά την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.

Τα ανωτέρω παραδοτέα κατατίθενται εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών στο ΙΚΥ και αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Στην περίπτωση που δεν επιτεύχθηκε ο προαναφερθείς στόχος, για λόγους ανωτέρας βίας, συντάσσεται από το ΙΚΥ σχετική έκθεση.

Προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας αποτελεί η κατάρτιση συμβάσεως -μεταξύ του ΙΚΥ και του υποτρόφου- στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και οι υποχρεώσεις του υποτρόφου που απορρέουν από τη χορήγηση της υποτροφίας.

Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης , της παρούσας πρόσκλησης και του Κανονισμού (απόφαση 54397/Zl/29.03.2017, ΦΕΚ 1188/τ.Β'/04.04.2017), άπαντες οι οποίοι συνομολογούνται ως ουσιώδεις, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει στο ΙΚΥ το δικαίωμα να διακόψει την υποτροφία με τη διαδικασία που αναφέρεται στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο ΙΚΥ το ποσό της υποτροφίας, κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η επίκληση των λόγων της ανωτέρας βίας κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 1 ΚΥ κατόπιν έγκαιρης και τεκμηριωμένης (με την υποβολή δικαιολογητικών από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όργανα) αίτησης του υποτρόφου, που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα (9) μηνών (από τον Οκτώβριο 2016 έως και τον Ιούνιο 2017), σε κάθε ωφελούμενο/η, οι δε ημερομηνίες καταβολής θα αποφασίζονται από το ΙΚΥ και ανέρχονται σε:

• Τριακόσια ογδόντα {380,00) Ευρώ μηνιαίως (μικτό ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε ΑΕΙ της ημεδαπής, το οποίο βρίσκεται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας του ίδιου και της οικογένειάς του/της (εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος) και εκτός του τόπου όπου διαθέτει ο ίδιος/α ή η οικογένεια του/της ή ο/η σύζυγος ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας).

• Διακόσια {200,00) Ευρώ μηνιαίως (μικτό ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε ΑΕΙ της ημεδαπής, το οποίο βρίσκεται εντός του τόπου της κύριας κατοικίας του ίδιου ή της οικογένειάς του/της (εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος)ή εντός του τόπου όπου διαθέτει ο ίδιος/α ή η οικογένεια του/της ή ο/η σύζυγος ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας).

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λάβει στεγαστικό επίδομα για το ακαδ. έτος 2016-17, πριν την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της υποτροφίας, το ποσό αυτό συμψηφίζεται στο ύψος του συνολικού ποσού της υποτροφίας.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει αποπληρωθεί για το συνολικό ποσό της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2016-2017.

ΚΕΦ.Ε: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ηλεκτρονική αίτηση:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας: https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/,

με καταληκτική ημερομηνία την 28/04/2017, ώρα 17:00, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και χωρίς καμία παράλειψη. Οι αιτήσεις επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

Με την ανωτέρω ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση παρέχεται η συναίνεση του αιτούντος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ίδρυμα φοίτησης του αιτούντος κ.λπ.).

Οι αιτούντες πρέπει να δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλλουν τα κάτωθι:

(α) Για τα οικονομικά κριτήρια της παρ. Α του Κεφ. Γ' της παρούσης:

• Ατομικός ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του υποψηφίου,

• ΑΦΜ γονέων/ κηδεμόνων /τρίτων φυσικών προσώπων που έχουν την επιμέλεια (σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, βάσει του άρθρου 11, Ν.4172/2013).

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί κάποιο ΑΦΜ γονέων / κηδεμόνων/τρίτων φυσικών προσώπων, πρέπει να προσδιοριστεί ο λόγος της μη δήλωσης, δηλαδή:
- Ορφανός/η από τον έναν ή τους δύο γονείς
- Μη αναγνωρισθέν τέκνο άγαμης μητέρας
- Φοιτητής/τρια έγγαμος (Στην περίπτωση αυτή δηλώνει τα προσωπικά του/της στοιχεία και τα αντίστοιχα στοιχεία του /της συζύγου)
- Ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα
- Ο γονέας έχει χάσει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση,

• ΑΦΜ συζύγου (εφόσον υφίσταται),

(β) Άλλα στοιχεία που αφορούν την παρ. Β' «Κοινωνικά Κριτήρια» και παρ. Γ' «Σπουδές εκτός τόπου κατοικίας» του Κεφ. Γ' της παρούσης:

Οι επιλεγέντες υπότροφοι, σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα (με βάση τη μοριοδότηση}, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να προσκομίσουν, εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζει η σχετική ανακοίνωση, στις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

• Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).

• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου:
του ιδίου και των γονέων/κηδεμόνων/τρίτων
του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους).

• Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία να προκύπτει ο τρόπος εισαγωγής, το έτος πρώτης εγγραφής του αιτούντα, το διανυόμενο έτος σπουδών και ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός εξαμήνων φοίτησης.

• Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

• Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής.

• Αντίγραφο εκκαθαριστικού/ων σημειώματος/ων φορολογικού έτους 2015 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που θα αντιστοιχεί/ούν στο/στα ΑΦΜ που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας.

• Ενημερωμένη-εντός του τελευταίου μηνός- εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9):
του ιδίου και των γονέων /κηδεμόνων/τρίτων φυσικών προσώπων
του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους).

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος:

α) δεν λαμβάνει, καθ' όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/2016 έως 30/6/2017), υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από οποιαδήποτε αιτία,

β) δεν είναι πτυχιούχος άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ,

γ) δεν έχει λάβει μετεγγραφή,

δ) δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση υποτροφίας, όπως προσδιορίζονται στο Κεφαλαίο Β' «Όροι και προϋποθέσεις» της παρούσης,

ε) σε περίπτωση που καταστεί δικαιούχος της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, μετά την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.

• Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

• Βεβαίωση της οικείας Σχολής/Τμήματος για την επιτυχή εξέταση στο 60% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.

• Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτούνται τα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την παραμονή τους στην Ελλάδα (ενδεικτικά αναφέρονται άδεια διαμονής, απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ.λπ.).

• Εάν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του) σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.

• Εάν ο υποψήφιος είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο άγαμης μητέρας, απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντα που φέρει την ιδιότητα του τέκνου, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

• Εάν ο γονέας/οι γονείς του υποψηφίου έχει/έχουν χάσει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, απαιτείται η προσκόμιση δικαστικής απόφασης, σχετικά με την επιμέλεια/ επιτροπεία.

Ειδικότερα για τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων απαιτούνται κατά περίπτωση τα κάτωθι:

• Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή στο οποίο προκύπτει ότι ο αδελφός/η του αιτούντα είναι -κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης- φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών για απόκτηση πρώτου πτυχίου.

• Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας: Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολύτεκνων Ελλάδος, που πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.

• Για την απόδειξη της ιδιότητας του γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας απαιτείται κατά περίπτωση:
α) δικαστική απόφαση (ή προσωρινή διαταγή) περί επιμέλειας ανήλικων τέκνων,
β) σε περίπτωση χηρείας: ληξιαρχική πράξη θανάτου, και
γ) σε περίπτωση άγαμης μητέρας: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι έγγαμη και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

• Για την απόδειξη της ορφάνιας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

• Για την απόδειξη της ύπαρξης «εξαρτώμενων μελών» αντίγραφο δήλωσης/εων Ε1 φορολογικού έτους 2015 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που θα αντιστοιχεί/ούν στο/στα ΑΦΜ που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας.

• Για την απόδειξη της ιδιότητας του παλιννοστούντος: Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

• Για την απόδειξη της ιδιότητας του μετανάστη: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής.

• Για τους πρόσφυγες: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο προκύπτει ότι είναι κάτοχοι κάρτας ασύλου/ αριθμός αιτήσεως.

• Για την απόδειξη της αναπηρίας: Γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α'/θμιας ή Β'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια.

• Για την περίπτωση φοιτητών/τριών που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013, καθώς και με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 ):
Προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της Γραμματείας του Τμήματος/Σχολής.

• Για την απόδειξη της ιδιότητας του Ρομά: Βεβαίωση από την ΠΑΝΟΣΕΡ.

• Για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης:
Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής.

• Για την απόδειξη της ιδιότητας του απεξαρτημένου:
ί) Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή
ίί) Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής.

• Για την απόδειξη της ιδιότητας του πρώην τροφίμου φυλακών: Αποφυλακιστήριο (Δεκτό γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση).

• Για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού: Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.

Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο έγγραφο κρίνει σκόπιμο για την απόδειξη/τεκμηρίωση των παραπάνω ιδιοτήτων ή όπου υπάρχει σχετική αναγκαιότητα, είτε από τον αιτούντα ή αυτεπαγγέλτως.

Η ηλεκτρονική αίτηση μετά την οριστικοποίησή της δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί προκύψει ανακριβής καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση θα απορριφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων υποτρόφων.

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των στοιχείων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καταρτίζεται ο προσωρινός πίνακας με τα ονόματα και τη μοριοδότηση των αιτούντων, με βάση τα ορισθέντα στην παρούσα πρόσκληση κριτήρια, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μπορούν να ασκηθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από σχετική ανακοίνωση του ΙΚΥ. Η ένσταση κατατίθεται στο ΙΚΥ αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier).

Κατόπιν τούτου, ο προσωρινός πίνακας αποστέλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών των ΑΕΙ, προκειμένου να γίνει έλεγχος δικαιολογητικών.

Οι επιλεγέντες υπότροφοι, σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα, υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών, όπου φοιτούν, μετά την έκδοση σχετικής ανακοινώσεως. Οι Γραμματείες προβαίνουν στον έλεγχο της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων για τους ως άνω φοιτητές και για όσους επιλαχόντες υποψηφίους τους ζητηθεί από το ΙΚΥ.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποστέλλονται στο ΙΚΥ μαζί με τα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που τίθεται από το ΔΣ του ΙΚΥ.

Το ΙΚΥ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρεί από τον πίνακα των αποτελεσμάτων τα ονόματα των φοιτητών που δεν ικανοποιούν τα προαπαιτούμενα και τα αντικαθιστά με ίσο αριθμό επιλαχόντων. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των υποτρόφων.

Τέλος, το ΙΚΥ προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους φοιτητές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

• Με την υποβολή των αιτήσεών τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

• Η κατάρτιση και επικύρωση του πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.Κ.Υ. να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει υποτροφία.

• Το Ι.Κ.Υ. δύναται να ανακαλεί ή να διακόψει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας και δικαιούται να αναζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

• «Οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες κατά την έναρξη υλοποίησης της δράσης 10.2.1.01.01 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» οφείλουν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εισόδου και κατά την λήξη συμμετοχής τους, το ερωτηματολόγιο εξόδου, το οποίο με βάση νεότερη απόφαση του Ι.Κ.Υ. θα διατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΙΚΥ ή από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που ενδέχεται να υποβοηθήσουν για την επεξεργασία των στοιχείων για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013 και τις διατάξεις του Ν. 4403/2016.

Σε περίπτωση που το ΙΚΥ προβεί σε πράξεις συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα ερωτηματολόγια των ωφελουμένων από κοινού με άλλον φορέα επεξεργασίας, ή αναθέσει τη συλλογή και επεξεργασία σε τρίτο, τότε και οι τρίτοι δεσμεύονται από το πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων.

Ισχύουν, επίσης, τα όσα ορίζονται για τα δικαιώματα των υποκειμένων στις διατάξεις του Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

• Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΥ.

• Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η': ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τεχνική και διοικητική υποστήριξη παρέχεται μέσω του υπερσυνδέσμου:  https://www.iky.gr/support/
όπου οι αιτούντες μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΚΥ και να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για τεχνική υποστήριξη (κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή, κ.τ.λ.) ή τυχόν διευκρινίσεις αναφορικά με την διοικητική διαδικασία (Όροι, Προϋποθέσεις, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες κ.τ.λ.).

Επιπροσθέτως, πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία) κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (09:00-17:00), στα τηλέφωνα: 210 3726357, 210 3726358, 210 3726360 και 210 3726300.

 

https://edu.klimaka.gr/tritobathmia-ekpaideysh/ypotrofies/1827-ypotrofie...

 
Dates: 
12/04/2017 - 09:00