Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική μεθοδολογία

Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Μεθοδολογία

Διάρκεια Προγράμματος: 4 μήνες     Σύνολο μαθημάτων: 5     

Αναλογία σε διδακτικές ώρες: 120

Δίδακτρα: 160€, Άνεργοι: 120€ (κάτοχοι κάρτας ανεργίας)


Μαθήματα

1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη

Βασικές
παιδαγωγικές έννοιες, Εκπαιδευτική πολιτική και φιλολογικά μαθήματα, Το
κοινωνικό πλαίσιο της μάθησης, Διδακτικές αρχές διαπροσωπικής
επικοινωνίας, Ο παιδαγωγικός διάλογος, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

2. Το Περιβάλλον Μάθησης

3. Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική πολιτική
και νέες τεχνολογίες, Η χρήση των λογισμικών στα φιλολογικά μαθήματα,
Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ, Διαδραστικός
πίνακας και εκπαίδευση, Χρήση των υπηρεσιών WEB2 στην εκπαιδευτική
πράξη, Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, Κριτική προσέγγιση στη χρήση των ΤΠΕ,
Ενδεικτικά σχέδια μαθήματος.

4. Διδακτική Μεθοδολογία Ι

Διδακτικός
σχεδιασμός, Στοχοθεσία, Μεθοδολογία σχεδιασμού σχεδίων μαθήματος,
Φάσεις και πορεία της διδασκαλίας, Διδακτικές μέθοδοι, Σχεδιάζοντας και
υλοποιώντας μικροδιδασκαλία, Αξιολόγηση μαθητών, Αξιολόγηση
εκπαιδευτικού, Αξιολόγηση της διδασκαλίας

5. Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ

Διδακτικός
σχεδιασμός, Στοχοθεσία, Μεθοδολογία σχεδιασμού σχεδίων μαθήματος,
Φάσεις και πορεία της διδασκαλίας, Διδακτικές μέθοδοι, Σχεδιάζοντας και
υλοποιώντας μικροδιδασκαλία, Αξιολόγηση μαθητών, Αξιολόγηση
εκπαιδευτικού, Αξιολόγηση της διδασκαλίας.

Πληροφορίες-Εγγραφές:
Info@anoikto.edu.gr Έντυπο Εγγραφής

Περισσότερες Πληροφορίες: 210-3846930 (Τρίτη Έως Παρασκευή 11:00-19:00)

http://www.aie.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2153:2011...

 

Dates: 
19/07/2016 - 12:45