Επιλογή Σελίδας

Νέες υποτροφίες 2019 πρόκειται να χορηγηθούν από δύο Πανεπιστήμια της χώρας και από ένα ερευνητικό Κέντρο.

Πιο συγκεκριμένα, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

Υποτροφίες 2019:

AdTech Ad
AdTech Ad

1 διδακτορική Υποτροφία Γεωπόνου – Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση “Οι Δρόμοι Της Ελιάς” Υποέργο 1: Γενετική και γονιδιωματική ανάλυση», που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, με επιστημονικό/ή υπεύθυνο τον κ. Μολασιώτη Αθανάσιο καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, έως τις 29/10/2020 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00 € ανά μήνα.

Πληροφορίες: τηλ. 2310 99169

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 4, 2019

Μάθε περισσότερα εδώ.

ΠΗΓΗ: NEOLAIA.GR