Επιλογή Σελίδας

Νέο πρόγραμμα υποτροφιών που φέρει την επωνυμία: «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης» λειτουργεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η μηνιαία αμοιβή “αγγίζει” τα 833 ευρώ για 24 μήνες.

Κατανομή θέσεων σε σχολές του ΕΚΠΑ:

 • 6 άτομα – Επιστημών Υγείας
 • 4 άτομα – Φιλοσοφική
 • 4 άτομα – Θετικών Επιστημών
 • 3 άτομα – Νομική
 • 3 άτομα – Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
 • 2 άτομα – Θεολογική
 • 2 άτομα – Επιστημών της Αγωγής
 • 1 άτομο – Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες (Υ.Δ.) οι οποίοι εκπονούν ήδη την διδακτορική τους διατριβή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Απαιτούμενα προσόντα:

(-) Υποψήφιοι διδάκτορες του ΕΚΠΑ

(-) Πτυχιούχοι Επιστημών Υγείας ή Φιλοσοφικής ή Θετικών Επιστημών ή Νομικής ή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ή Επιστημών της Αγωγής

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
 • Θέμα διδακτορικής διατριβής
 • Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ
 • Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος
 •  Έκθεση προόδου της διδακτορικής διατριβής
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι: α. έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους, β. όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, γ. συναινεί στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986

Ο φάκελος υποβολής δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλεί έως την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε το κουμπί “Ολόκληρο το πρόγραμμα” για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.

Πηγή: workenter – Ηλιάνα Καλούπη