Επιλογή Σελίδας

Υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό από το Ίδρυμα Προποντίς για το 2020-2021

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 21o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με ημερομηνία έναρξης την 15η Δεκεμβρίου 2019 και το 17ο Ειδικό Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα με ημερομηνία έναρξης την 15η Δεκεμβρίου 2019.

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Ιδρύματος θα χορηγεί έντυπα αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα λαμβάνει ταχυδρομικά αιτήσεις μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής για το 21ο Πρόγραμμα Υποτροφιών (14/02/2020) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00-17:00 στη διεύθυνση:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά. Οι υποψήφιοι για σπουδές εκτός Ευρώπης θα πρέπει να δικαιολογούν απόλυτα το κριτήριο της επιλογής τους, ως προς το, συγκριτικά με την Ευρώπη, προσφερόμενο επίπεδο σπουδών στον συγκεκριμένο κλάδο. Το πρόγραμμα αφορά:

1) Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εξωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών (Master, DEA, ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές , ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση εκτός Ελλάδος. Απαιτούμενος βαθμός πτυχίου:

Όριο ηλικίας: 26 ετών (28 ετών για τους άρρενες υποψήφιους με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της υποτροφίας). Σε κάθε περίπτωση, το όριο ηλικίας, δεν θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

2) Υποτροφίες για σπουδές σε Διδακτορικό επίπεδο (PhD, Doctorat, κλπ.) διάρκειας μέχρι 24 μηνών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούν την ικανότητα του υποψηφίου για την πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας, πάνω σε συγκεκριμένο θέμα ή γνωστικό αντικείμενο. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται μόνον σε υποψηφίους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία.

Απαιτούμενος βαθμός πτυχίου: 

και μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master με Διάκριση (Άριστα)

Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι μεταπτυχιακές σπουδές, δεν χορηγεί δίπλωμα με απονομή διάκρισης, τότε απαιτούνται επιστολές από δύο τουλάχιστον εκ των καθηγητών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι να βεβαιώνουν την ιδιαίτερη ικανότητα του υποψηφίου να ακολουθήσει σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Για υποψήφιους υποτρόφους, οι οποίοι γίνονται απευθείας δεκτοί σε Προγράμματα Διδακτορικών σπουδών, χωρίς προηγούμενη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι όροι της Προκήρυξης μεταβάλλονται ως εξής:

Απαιτούμενος βαθμός πτυχίου:

Όριο ηλικίας: 28 ετών (30 ετών για άρρενες υποψηφίους, οι οποίοι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της υποτροφίας). Σε κάθε περίπτωση, το όριο ηλικίας, δεν θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

**Σε περίπτωση μη επίτευξης του περιγραφόμενου στην Προκήρυξη βαθμολογικού ορίου, παρέχεται η δυνατότητα σε υποψηφίους υποτρόφους να πιστοποιούν την διάκριση της ακαδημαϊκής πορείας τους, με χορηγούμενο έγγραφο από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου τους, που να βεβαιώνει ότι η βαθμολογία του συγκεκριμένου υποψηφίου περιλαμβάνεται στο ανώτερο 10%, όλων όσων αποφοίτησαν από το Τμήμα, το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 21o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 15η Δεκεμβρίου 2019.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική.

Το πρόγραμμα αφορά:

1) Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εσωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών ( Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές , ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση εντός Ελλάδος.

Απαιτούμενος βαθμός πτυχίου:

Όριο ηλικίας: 26 ετών (28 ετών για τους άρρενες υποψήφιους με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της υποτροφίας). Σε κάθε περίπτωση, το όριο ηλικίας, δεν θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

2) Υποτροφίες για σπουδές σε Διδακτορικό επίπεδο (PhD, Doctorat, κλπ.) διάρκειας μέχρι 24 μηνών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούν την ικανότητα του υποψηφίου για την πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας, πάνω σε συγκεκριμένο θέμα ή γνωστικό αντικείμενο. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται μόνον σε υποψηφίους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία.

Απαιτούμενος βαθμός πτυχίου:

και μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master με Διάκριση (Άριστα)

Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι μεταπτυχιακές σπουδές, δεν χορηγεί δίπλωμα με απονομή διάκρισης, τότε απαιτούνται επιστολές από δύο τουλάχιστον εκ των καθηγητών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι να βεβαιώνουν την ιδιαίτερη ικανότητα του υποψηφίου να ακολουθήσει σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Για υποψήφιους υποτρόφους, οι οποίοι γίνονται απευθείας δεκτοί σε Προγράμματα Διδακτορικών σπουδών, χωρίς προηγούμενη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι όροι της Προκήρυξης μεταβάλλονται ως εξής:

Απαιτούμενος βαθμός πτυχίου:

Όριο ηλικίας: 28 ετών (30 ετών για άρρενες υποψηφίους, οι οποίοι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της υποτροφίας). Σε κάθε περίπτωση, το όριο ηλικίας, δεν θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

**Σε περίπτωση μη επίτευξης του περιγραφόμενου στην Προκήρυξη βαθμολογικού ορίου, παρέχεται η δυνατότητα σε υποψηφίους υποτρόφους να πιστοποιούν την διάκριση της ακαδημαϊκής πορείας τους, με χορηγούμενο έγγραφο από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου τους, που να βεβαιώνει ότι η βαθμολογία του συγκεκριμένου υποψηφίου περιλαμβάνεται στο ανώτερο 10%, όλων όσων αποφοίτησαν από το Τμήμα, το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.

Tο Ίδρυμα προκηρύσσει το 17ο Ειδικό Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα με ημερομηνία έναρξης την 15η Δεκεμβρίου 2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Ναυτική Ιστορία, Ναυτιλιακή Οικονομία/Πολιτική και Λογιστική.

Οι υποτροφίες για σπουδές σε μεταδιδακτορικό επίπεδο είναι διάρκειας μέχρι 12 μηνών.

Απαιτούμενοι όροι: η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος με Διάκριση και η μη συμπλήρωση του 45ου έτους ηλικίας του υποψηφίου, μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στην Προκήρυξη του Ιδρύματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 14η-02-2020 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)

1) Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμπληρωμένο στην Ελληνική γλώσσα (παρέχεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

2) Μία έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, την οποία ο υποψήφιος επικολλά απαραίτητα στην προβλεπόμενη θέση του Εντύπου Αίτησης.

3) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα εκτάσεως έως 3 σελίδων.

4) Έντυπο Συνέντευξης των υποψηφίων (παρέχεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

5) Φωτοτυπία του πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου, ή, προσωρινά, βεβαίωση της Σχολής για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

6) Σε περίπτωση αίτησης για διδακτορικές σπουδές: Φωτοτυπία του τίτλου Master ή DEA (στον οποίο πρέπει να αναφέρεται η διάκριση – cum laude, κλπ-, διαφορετικά επιστολές από δύο τουλάχιστον καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα πιστοποιούν την εξαιρετική επίδοση του υποψηφίου). Σε περίπτωση που ο τίτλος δεν έχει ακόμα αποκτηθεί, πρέπει να κατατεθεί προσωρινά βεβαίωση του Πανεπιστημίου για την απόκτηση του τίτλου μέχρι τον 06/ 2020.

7) Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο ξένης γλώσσας σε απλή φωτοτυπία.

8) α) Από τους υποψήφιους για προδιδακτορικό δίπλωμα Master, DEA, κλπ.: βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή κατ’ αρχήν αποδοχής, ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας * με το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021.

β) Από τους υποψηφίους για PhD, Doctorat, κλπ.: Βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή κατ’ αρχήν αποδοχής, ή Βεβαίωση της Σχολής για την εποπτεία της Διδακτορικής Διατριβής , όπου θα αναφέρεται το θέμα της μελέτης, ή προσωρινά σχετική βεβαίωση του επόπτη Καθηγητή, ή τουλάχιστον, θετικά στοιχεία αλληλογραφίας * με το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή για το Ακαδημαϊκό έτος 2020/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που με την κατάθεση της αίτησης υποβληθούν προσωρινά επιστολή κατ’ αρχήν αποδοχής ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας, ο υποψήφιος οφείλει μόλις υπάρξει αποδοχή ή πραγματοποιηθεί η οριστική εγγραφή να την αποστείλει αμέσως στο Ίδρυμα. Η βεβαίωση εγγραφής, αποδοχή κλπ, πρέπει να περιέχουν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των σπουδών.

9) Αντίγραφο πιστοποιητικού Visa F-1 (form I-20) ή Visa J-1 ή ανάλογο έγγραφο (για όσους σπουδάζουν ήδη στις Η.Π.Α.)

10) Δύο Συστατικές Επιστολές. Οι επιστολές συντάσσονται στο επιστολόχαρτο του Καθηγητή και πρέπει να απευθύνονται προς το Ίδρυμα. Μπορούν να αποσταλούν είτε από τους ίδιους τους υποψηφίους είτε από τους Καθηγητές, αρκεί να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες σε φάκελο. Η αποστολή των συστατικών μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους ίδιους τους Καθηγητές. Οι επιστολές που απευθύνονται “όπου δει” (to whom it may concern) δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

11) Κατάλογος δημοσιεύσεων, για όσους έχουν πραγματοποιήσει μελέτες, δημοσιεύσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις και έχουν συγγραφική δραστηριότητα.

12) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, για όσους εργάστηκαν ή εργάζονται στο Δημόσιο, καθώς και βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι ο υποψήφιος δικαιούται να κάνει χρήση εκπαιδευτικής άδειας.

13) Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού σημειώματος Φορολογίας Εισοδήματος (Φορολογικού Έτους 2018) γονέων και υποψηφίου ή συζύγου και υποψηφίου, εάν ο υποψήφιος είναι έγγαμος -απλή φωτοτυπία-.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Στην περίπτωση κατά την οποία είστε έγγαμος και έχετε εσείς και ο/η σύζυγός σας κάποια ελάχιστη πηγή εισοδήματος που εξασφαλίζει την διαβίωσή σας, θεωρείται κατ’ αρχήν, ότι αποτελείτε χωριστή οικογένεια.

14) Από τους άρρενες υποψήφιους: Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στρατολογίας για λόγους σπουδών -απλή φωτοτυπία-.

15) Έντυπο Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) (παρέχεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές κλπ, πρέπει απαραιτήτως να συντάσσονται στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, άλλως θα πρέπει να μεταφράζονται επίσημα από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Θετικά στοιχεία αλληλογραφίας νοούνται:

α. Απαντητική Επιστολή ή email του Πανεπιστημίου ή Σχολής που απευθύνεται προσωπικά στον υποψήφιο, έστω και για παροχή πληροφοριών ή / και

β. Φωτοτυπία πλήρως συμπληρωμένου Εντύπου Αίτησης Εγγραφής προς το Πανεπιστήμιο ή Σχολή, με ημερομηνία αποστολής έστω και μέσω Διαδικτύου υπό μορφή e-mail.

γ. E-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα των εκάστοτε Πανεπιστημίων.

* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έντυπα αιτήσεων μέσω e-mail κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info@propondis.gr. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή της οποίας καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 14η Φεβρουαρίου 2020 με σφραγίδα ταχυδρομείου.

ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Μπορώ να υποβάλω αίτηση και στα δύο Προγράμματα Υποτροφιών (Εσωτερικού και Εξωτερικού);

Όχι. Η αίτηση μπορεί να αφορά μόνο ένα εκ των δύο προγραμμάτων Υποτροφιών.

2. Μπορώ να δηλώσω παραπάνω από μία χώρες σπουδών στην αίτηση μου;

Ναι. Μπορείτε να δηλώσετε περισσότερες από μία χώρες.

3. Μπορώ να δηλώσω περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια στην αίτηση μου;

Ναι. Μπορείτε να δηλώσετε έως και 4 Πανεπιστήμια αρκεί να υπάρχει συνάφεια στο αντικείμενο των σπουδών. Στη δεύτερη σελίδα της αίτησης μπορείτε να αναφέρετε αριθμημένα με σειρά προτίμησης τα Πανεπιστήμια και τα αντίστοιχα Τμήματα στα οποία θα υποβάλετε αίτηση.

4. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία σαν τελειόφοιτος;

Ναι. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αρκεί να ολοκληρώσετε τις σπουδές έως τις 30/06/2020.

5. Φοιτώ ήδη σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα/ είμαι ήδη υποψήφιος διδάκτωρ, μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Μπορείτε, αρκεί οι σπουδές σας να συνεχιστούν για περισσότερο από ένα εξάμηνο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και να μην αφορούν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

6. Δεν έχω λάβει ακόμα τον απαιτούμενο τίτλο ξένων γλωσσών. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Μπορείτε, αρκεί να τον προσκομίσετε έως και τις 31/05/2020.

7. Πώς μπορώ να προμηθευτώ την αίτηση και την προκήρυξη;

Μπορείτε κατόπιν αιτήματος στο info@propondis.gr να τις προμηθευτείτε ηλεκτρονικά προς εκτύπωση.

8. Πώς μπορώ να στείλω τις συστατικές επιστολές;

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν από τους υποψήφιους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, ή να αποσταλούν από τους ίδιους τους Καθηγητές ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στο info@propondis.gr.

9. Μπορώ να στείλω παραπάνω από δύο συστατικές επιστολές.

Ναι αρκεί να μην ξεπερνούν τις τρεις. Σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν υπόψη οι δύο καλύτερες. Επίσης, η μία πρέπει οπωσδήποτε να προέρχεται από Καθηγητή ενώ η δεύτερη μπορεί να αφορά επαγγελματική προϋπηρεσία.

10. Πώς μπορώ να στείλω την αίτηση μου;

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Ίδρυμα, έως την 14η Φεβρουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

11. Πώς θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα της Προκήρυξης;

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε περίπτωση.

Πηγή: Foititikanea