Επιλογή Σελίδας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (κωδικός MIS: 5045549), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2584/15-05-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 803/03-12-2019 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την αρ. Συν. 482/12-12-2019 απόφαση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, την αρ. Συν. 08/12-12-2019 απόφαση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την υπ’ αριθμ. 12542/09-12-2019 απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την ανακατανομή των θέσεων στα Τμήματα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων (έως 3) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα προγραμμάτα που προβλέπουν καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής) των τμημάτων του ΑΠΘ που αντιστοιχούν σε ένα από τα εν λόγω επιστημονικά πεδία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους όρους:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα αρχεία σε μορφή pdf: 1. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 2. Αντίγραφο/α Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 3. Αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα ορκιστεί, μπορεί να προσκομιστεί Βεβαίωση από τη Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, όπου θα φαίνεται η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. 4. Κάθε πρόσφορο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται τυχόν μεταδιδακτορική έρευνα με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο έργων που διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ και η επαλήθευση γίνεται οίκοθεν. 5. Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο να αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: – Εκπαίδευση και Κατάρτιση. – Μεταδιδακτορική έρευνα που θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης. – Πλήρης κατάλογος και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, portfolio εργασιών και μελετών, αναγνωρισμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα. – Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτήν. – Ηλεκτρονική Διεύθυνση με το πλήρες υλικό της Διδακτορικής Διατριβής*. – Ηλεκτρονική/ές Διεύθυνση/εις με το πλήρες υλικό των επιστημονικών δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων σε συνέδρια, portfolio κ.λπ. που εμφανίζονται στο βιογραφικό* Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής. Στην ιστοσελίδα https://webrescom.rc.auth.gr/core/20/auth.html οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, ακολουθώντας τις σχετικές αναρτημένες οδηγίες. Σε περίπτωση που στο σύστημα υποβολής καταχωρηθούν για τον/ην ίδιο/α υποψήφιο/α περισσότερες από μία εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την ίδια θέση, δε θα ληφθεί υπόψη καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση. Η προθεσμία υποβολής των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα λήγει στις 8 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00. Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα είναι εφικτή. Επίσης, η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (όπως αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβολή φακέλου στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ κ.λπ.) δε θα γίνεται δεκτή Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: diorismos