Επιλογή Σελίδας

Στόχος του έργου «Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece» είναι α) να βελτιώσει τη γνώση και κατανόηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό της Ελλάδας, β) να αναπτύξει τις ικανότητες επαγγελματιών και εργαζομένων σε δομές φιλοξενίας και στο πρόγραμμα ESTIA για να μπορούν να εντοπίζουν, αναγνωρίζουν, αντιμετωπίζουν και προλαμβάνουν περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας, γ) να βελτιώσει τη συνεργασία και τη δικτύωση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, ώστε να αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας και δ) να ευαισθητοποιήσει την προσφυγική κοινότητα αναφορικά με τη σεξουαλική και έμφυλη βία (SGBV) και να ενδυναμώσει τους ενδιαφερόμενους για να δράσουν ως πολλαπλασιαστές.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ΕΔΩ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε.

Φορείς Υλοποίησης


Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) είναι ένα από τα πιο δραστήρια ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα. Στόχος του είναι να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. Σκοπό του Κέντρου αποτελεί, ειδικότερα, η θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στα πεδία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και συγκριτικού δημοσίου δικαίου, των θεσμών και των δημοσίων πολιτικών, η παροχή θεσμικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, σε αναπτυσσόμενες χώρες και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν στην Ελλάδα το 1990. Είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου. Σκοπός των Γιατρών του Κόσμου είναι η διασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώματος στην υγεία για όλους και κυρίως τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κρίση και αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και σοβαρές ανισότητες πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) είναι δημόσιος φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η αποστολή του είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση των πολιτικών ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, με έμφαση στην προώθηση και υλοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ημέρα

08:30-09:00 Εγγραφές 09:00-09:15 Χαιρετισμός, εισαγωγή και στόχοι του εργαστηρίου

Α΄ Ενότητα: Αναγνώριση περιστατικών έμφυλης βίας

09:15 – 10:45 Ορισμοί και έννοιες που σχετίζονται με την έμφυλη βία – Ευρήματα της έρευνας πεδίου – Τεχνικές αναγνώρισης περιστατικών έμφυλης βίας

10:45- 11:00 Διάλειμμα
11:00-13:00 Βιωματικές ασκήσεις – μελέτες περίπτωσης
13:00 -14:00 Ελαφρύ Γεύμα

Β΄ Ενότητα: Διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας

14:00 – 15:30: Τα βήματα της διαχείρισης περιστατικών – θεσμικό πλαίσιο και υποχρεώσεις – επαγγελματικό απόρρητο
15:30 – 16:00 Διάλειμμα
16:00 – 17:30 Εργασία σε ομάδες – εξειδίκευση των βημάτων διαχείρισης περιστατικών σε διαφορετικά πλαίσια υποδοχής, φιλοξενίας και στέγασης

2η ημέρα

Γ΄ Ενότητα: Πρόληψη έμφυλης βίας

09:30 – 10:45 Τεχνικές ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και ενδυνάμωσης – συνεργασία με προσφυγικές κοινότητες
10:45-11:00 Διάλειμμα
11:00 – 13:00 Εργασία σε ομάδες – πλάνο ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και ενδυνάμωσης στο εργασιακό πλαίσιο των συμμετεχόντων
Αξιολόγηση και κλείσιμο του Σεμιναρίου