Επιλογή Σελίδας

Δέκα υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου μονοετούς φοίτησης ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, προκηρύσσει η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για σπουδές σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Δείτε την προκήρυξη:

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία κοινωνικής προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, θα χορηγήσει δέκα (10) υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, μονοετούς φοίτησης, για σπουδές σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος.

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών μπορούν να υποβάλουν:
• Κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου 7,5 και άνω
• Υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί από το 1990 και μετά
• Υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 25.000 ευρώ και οικογενειακό συνολικό δηλωθέν εισόδημα (γονέων) μικρότερο των 50.000 ευρώ
• Υποψήφιοι σπουδαστές προγραμμάτων πλήρους παρακολούθησης και όχι μερικής ή εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν μέχρι και την 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ως εξής:
• Αίτηση Συμμετοχής (για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχή παρακαλούμε πατήστε εδώ)
• Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα
• Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό 7,5 και άνω δεόντως επικυρωμένο
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη εφόσον δεν είναι διαθέσιμη στην αγγλική ή αντίστοιχη βεβαίωση από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο
• Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο ή/και από εργοδότη
• Για τους άρρενες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών
• Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψήφιου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, τελευταίου οικονομικού έτους

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 4291300-1.

Πηγή: spoudase