Επιλογή Σελίδας

Ερχονται 22 υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες: Αναμένεται στις αρχές Μαρτίου η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 30/04/2020.

H Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, προτίθεται να προχωρήσει στην ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 30/04/2020 για τη χορήγηση:

α) δέκα (10) υποτροφιών χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους μεταξύ της ημερομηνίας ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε Τμήματος και της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (30/04/2020) και

β) δώδεκα (12) υποτροφιών χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της διατριβής τους είναι τουλάχιστον ένα έτος μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης (30/04/2020).

Θεματικές ενότητες

Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στις ακόλουθες τέσσερις θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές):

Α. Επιστήμες Υγείας.

Β. Επιστήμες Ζωής.

Γ. Επιστήμες Μηχανικού Τεχνολογίας και Πληροφορικής.

Δ. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες.

Ύψος υποτροφιών

Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα (μηνιαία τροφεία) ανέρχεται σε οκτακόσια ευρώ (800€), συμπεριλαμβανομένου τυχόν νόμιμων κρατήσεων. Ειδικότερα:

α) Η διάρκεια των δέκα (10) θέσεων υποτροφιών είναι έως 3 έτη (36 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων. Διατίθεται επίσης το ποσό € 1.200/υπότροφο για την τριετία, είτε για τη συμμετοχή σε εθνικά συνέδρια (400 ανά έτος) ή σε διεθνή συνέδρια (€ 1.200 για τη τριετία). Συνολικό ύψος υποτροφίας 10.000 ανά έτος και 30.000 συνολικά για την τριετία.

β) Η διάρκεια των δώδεκα (12) θέσεων υποτροφιών είναι έως 1 έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων. Διατίθεται επίσης το ποσό € 400/υπότροφο για τη συμμετοχή σε συνέδριο.

Η σχετική πρόσκληση θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση στην επικείμενη Συνεδρίαση της Συγκλήτου και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ιστοσελίδα της ΔΕΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πηγή: especial