Επιλογή Σελίδας

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κε.Δι.Βι.Μ.
)

Σύγχρονες προσεγγίσεις και δημιουργικότητα
στην διδασκαλία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού: Μορφολογική Μέθοδος Διδασκαλίας

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα
Έναρξη 2ου Κύκλου 23 Μαρτίου 2020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις και δημιουργικότητα στην διδασκαλία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού: Μορφολογική Μέθοδος Διδασκαλίας» διάρκειας 300 ωρών. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού ΠανεπιστήμιουΑθηνών και εντάσσεται σε ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ με κωδικό έρευνας 15494.

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με ή χωρίς Ειδίκευση στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό, στη χρήση της Μορφολογικής Μεθόδου στη Διδασκαλία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού.

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής εκπαίδευσης» και περιλαμβάνει 264 ώρες ασύγχρονης μάθησης και 36 ώρες πρακτικών μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα χορού σε τρία Σαββατοκύριακα. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν στο περιβάλλον μιας ασύγχρονης πλατφόρμας μέσα από ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συμμετέχουν στα πρακτικά μαθήματα. Αξιολογούνται μέσα από ένα τελικό γραπτό τεστ με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου και ένα μαγνητοσκοπημένο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) στο οποίο παρουσιάζουν τη μικρο-διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού στη βάση της διδαχθείσας μεθόδου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Αποφοίτους Τ.Ε.Φ.Α.Α./Σ.Ε.Φ.Α.Α. ανεξαρτήτως Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με Ειδίκευση στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό ή στον Χορό ή στην Ορχηστική
  • Αποφοίτους Τ.Ε.Φ.Α.Α./Σ.Ε.Φ.Α.Α. ανεξαρτήτως Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και Ειδίκευσης
  • Συντονιστές Εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής.

Διάρθρωση Προγράμματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)(12ώρες)
Μορφολογική Προσέγγιση του Χορού – Εισαγωγή στη Μορφολογική Μέθοδο Διδασκαλίας – Βασικά Δομικά Σχήματα – Παραδείγματα Εφαρμογής της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας σε πρακτικό επίπεδο
ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ(66 ώρες)
Ιστορία του Χορού – Συστήματα καταγραφής και κωδικοποίησης του Χορού – Μορφολογική Θεωρία Ανάλυσης του Χορού – Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης του Χορού – Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας του Χορού – Χρησιμότητα της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1(32 ώρες)
Μουσικήκαι Ρυθμός – Δομικά Επίπεδα του Χορού/Δυνατότητες των δεικτών στήριξης – Κινητότυπος/Μορφότυπος
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2(26 ώρες)
Δεύτερο στάδιο της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας – Συνδυασμοί σε επίπεδο κινητικού μοτίβου και χορευτικής φράσης – «στα τρία» και τύπου «στα τρία» – «στα δύο» και τύπου «στα δύο» – Τεστ δεξιοτήτων
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)(12 ώρες)
Πρακτική εφαρμογή του πρώτου σταδίου της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας – Πρακτική εφαρμογή του δεύτερου σταδίου της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας – Εισαγωγή στο τρίτο στάδιο της Μορφολογικής Μεθόδου Ανάλυσης – Πρακτική εφαρμογή του τρίτου σταδίου της Μορφολογικής Μεθόδου Ανάλυσης
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3(12 ώρες)
Τρίτο στάδιο της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4(18 ώρες)
Περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω μορφολογικές κατηγορίες του ελληνικού παραδοσιακού χορού
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΟΡΟ(60 ώρες)
Μελέτες περίπτωσης εφαρμογής της Μορφολογικής Μεθόδου Ανάλυσης στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)(12ώρες)
Πρακτική εφαρμογή της Μορφολογικής Μεθόδου Διδασκαλίας σε πολυπλοκότερες χορογραφικές συνθέσεις – Επανάληψη όλων των πρακτικών εφαρμογών
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ(50 ώρες)
Κριτική αποτίμηση της Μορφολογικής Μεθόδου – Σχεδιασμός ενός μαθήματος ελληνικού παραδοσιακού χορού με βάση τη μορφολογική μέθοδο διδασκαλίας – Κωδικοποίηση χορού ή χορών – Διδακτικές ενότητες

Λήξη υποβολής αιτήσεων 21 Μαρτίου 2020
Έναρξη 2ου Κύκλου 23 Μαρτίου 2020

Κόστος Συμμετοχής – Εκπτωτική Πολιτική

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 480€. Η καταβολή του ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 2 δόσεις: Η πρώτη πραγματοποιείται μία βδομάδα πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα και η δεύτερη δύο μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος. Σε περίπτωση ολικής προπληρωμής υπάρχει έκπτωση 10%.

Περισσότερες πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα και για τις αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ», στο τηλέφωνο 6942797539, e-mail: support[at]ekpa-lifelonglearning[dot]gr

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
Δρ. Ιωάννης Γκιόσος
Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Αθλητισμού
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πηγή: uoa