Επιλογή Σελίδας

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού.

Έτος ίδρυσης: 1965

Ιδρυτής:   Σπύρος Δοξιάδης

Νομικό καθεστώς:

– Το ΙΥΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

– υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και εποπτεύεται από αυτό

– η λειτουργία του διέπεται από το Π.Δ. 867 / 1979

·Πόροι:

– η λειτουργία και το βασικό έργο του ΙΥΠ χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας

– για συγκεκριμένα προγράμματα το ΙΥΠ εξασφαλίζει πρόσθετους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς καθώς και από συνεργαζόμενους φορείς ή δωρεές

 Διοικούσα Επιτροπή:

– ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας

– αποτελείται από 5 μέλη: τρεις επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με 5ετή θητεία, και δύο επιστήμονες-διευθυντές

 Διευθύνσεων ή Τομέων του ΙΥΠ, με 2ετή θητεία

– έχει την ευθύνη της διοίκησης για λειτουργικά και επιστημονικά ζητήματα

 Επιστημονικό Συμβούλιο:

– αποτελείται από τους διευθυντές Διευθύνσεων και Τομέων του ΙΥΠ

– έχει την ευθύνη για την κρίση κάθε επιστημονικού προγράμματος του ΙΥΠ

– γνωμοδοτεί προς τη Διοικούσα Επιτροπή για θέματα που άπτονται του επιστημονικού έργου του ΙΥΠ

 Επιτροπή Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας:

– εκτιμά την ηθική και δεοντολογική πλευρά όλων των πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών και έρευνας που εφαρμόζονται στο ΙΥΠ

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε μια σύντομη παρουσίαση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

Πηγή: ich