Επιλογή Σελίδας

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην 26η θέση παγκοσμίως στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην 79η θέση στην προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και στην 98η θέση για τη συμβολή του στην υγεία και την ευημερία.

Αυτό προκύπτει από τη νέα παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων THE University Impact Rankings, από τον φορέα Times Higher Education που ανακοινώθηκε σήμερα (https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/locations/GR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined).

Ειδικότερα, η κατάταξη THE University Impact Rankings αποτελεί εκτίμηση της θέσης των πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται από τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι η δεύτερη χρονιά που δημοσιεύεται η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία περιλαμβάνει αποτίμηση της δράσης των πανεπιστημίων και στους 17 στόχους.

Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται  με βάση τον τρόπο και τις ενέργειες με τις οποίες αντιμετωπίζουν ορισμένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που απασχολούν τη ανθρωπότητα, από την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της καλής υγείας και ευεξίας, έως τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και τη λήψη μέτρων για την κλιματική κρίση.

Το ΕΚΠΑ βρίσκεται συνολικά στις θέσεις 201-300 παγκοσμίως μεταξύ 766 πανεπιστημίων από 85 χώρες με συνολική βαθμολογία 68, 2 – 75,3  έναντι 53,7-64,5 πέρυσι.

Στην κατάταξη  του 2019 το ΕΚΠΑ ήταν πάλι στις θέσεις 201-300 μεταξύ όμως μόλις 467 πανεπιστημίων από 76 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη έκδοση της κατάταξης. Στη συγκεκριμένη κατάταξη έχουν συμπεριληφθεί άλλα δύο ελληνικά πανεπιστήμια, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας στις θέσεις 401-600 και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επίσης στις θέσεις 401-600.

«Η συγκεκριμένη επιτυχία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκει σε όλη την ακαδημαϊκή του κοινότητα, και ιδιαίτερα στο διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται άοκνα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σημαντική αποτελεσματικότητα, παρά την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ιδρύματος. Η άνοδος στις παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων είναι απόρροια της προσπάθειας του στελεχιακού δυναμικού μας» αναφέρει ο πρύτανης του ΕΡΚΠΑ κ. Θάνος Δημόπουλος.

Και προσθέτει: «Με τη συγκεκριμένη κατάταξη, που δεν στηρίζεται μόνο σε βιβλιομετρικούς δείκτες έρευνας και στη μέτρηση ετεροαναφορών, αποδεικνύεται ότι το πανεπιστήμιο μας εφαρμόζει ορθές και αποτελεσματικές πολιτικές που συμβάλλουν σε μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη με συνεχή προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων, ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στη διοίκηση και τις σπουδές, βελτίωση της υγείας των συνανθρώπων μας, παροχή ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και σε όλο τον ελληνικό και όχι μόνο πληθυσμό».

Ειδικότερα, το ΕΚΠΑ αξιολογήθηκε σε 8 στόχους από τους 17 (πέρυσι είχε αξιολογηθεί σε 4), με την βαθμολογία που έλαβε σε ορισμένους εξ αυτών να είναι εξαιρετική.

Πιο συγκεκριμένα:

Στον στόχο για τη μείωση ανισοτήτων (Reduced Inequalities) το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 26η θέση στον κόσμο μεταξύ 458 πανεπιστημίων, με βαθμολογία 76,5 στα 100.

Στον στόχο για την ποιοτική εκπαίδευση (Quality Education), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 79η θέση μεταξύ των 676 πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν, και με συνολική βαθμολογία 71/100.

Στον στόχο για την ισότητα των φύλων (Gender Equality), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 86η θέση μεταξύ των 647 πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν, και με συνολική βαθμολογία 64,1/100.

Στον στόχο  για την καλή υγεία και ευημερία (Good Health and Wellbeing), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 98η θέση μεταξύ των 620 πανεπιστημίων, και με συνολική βαθμολογία 75,3/100.

Στον στόχο για την «ειρήνη – δικαιοσύνη και ισχυροί οργανισμοί» όπως περιγράφεται (Peace, Justice and Strong Institutions), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-200 μεταξύ των 453 ΑΕΙ,και με συνολική βαθμολογία 65/100.

Στον στόχο «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (Industry, Innovation and Infrastructure)», βρίσκεται στις θέσεις 101-200 μεταξύ των 494 πανεπιστημίων, και με συνολική βαθμολογία 57,4/100.

Στον στόχο «Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη  (Decent Work and Economic Growth)», το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 201-300 μεταξύ των 479 πανεπιστημίων, και με συνολική βαθμολογία 47,3/100.

Στον στόχο «Συνεργασία για την Επίτευξη Στόχων (PARTNERSHIP FOR THE GOALS)», το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 401-600 μεταξύ των 806 πανεπιστημίων , και με συνολική βαθμολογία 48,9/100.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιδρύματος, όπως καταγράφεται στην ενημερωτική επιστολή της TIMES HIGHER EDUCATION προς τις πρυτανικές αρχές του ΕΚΠΑ, «η συμπερίληψή σας σε αυτή την κατάταξη είναι από μόνη της ένα μεγάλο επίτευγμα και κατατάσσει το ίδρυμά σας ως παγκόσμια πρωτοπόρο, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή σας, όχι μόνο στην υποστήριξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης, αλλά και την έμπρακτη ενσωμάτωση τους στις εσωτερικές σας πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, μέσω της παροχής επαληθεύσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τις δραστηριότητές σας».

Στον πίνακα 1 αποτυπώνεται με σειρά αρίθμησης των στόχων η κατάταξη που καταλαμβάνει το ΕΚΠΑ στους επιμέρους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης την διετία 2019-2020.  Παρέχεται μια σύντομη περιγραφή του κάθε στόχου καθώς και ο αριθμός των Πανεπιστημίων που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα αποτίμησης του κάθε στόχου.


Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την ΤΗΕ στους επιμέρους δείκτες – στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ