Επιλογή Σελίδας

Διάθεση στα ΚΕΣΥ ΕΕΠ και εκπαιδευτικών Απόφαση ολικής διάθεσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. προσωρινών αναπληρωτριών (Ι.Δ.Ο.Χ.) κλάδων ΕΑΕ που έχουν προσληφθεί για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047082) για το διδακτικό έτος 2019-2020

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

Απόφαση ολικής διάθεσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. προσωρινών αναπληρωτριών (Ι.Δ.Ο.Χ.) κλάδων ΕΑΕ που έχουν προσληφθεί για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047057) για το διδακτικό έτος 2019-2020

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

Απόφαση ολικής διάθεσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. προσωρινών αναπληρωτών/τριών (Ι.Δ.Ο.Χ.) Ε.Ε.Π. που έχουν προσληφθεί για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5048220 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

Απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικών σε Κ.Ε.Σ.Υ.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

Απόφαση διάθεσης Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ26 και πε30 στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κέρκυρας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199)

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

Απόφαση διάθεσης Ε.Ε.Π. στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κεφαλληνίας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199)»

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

Απόφαση διάθεσης Ε.Ε.Π. στο Κ.Ε.Σ.Υ. Ζακύνθου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199)»

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα στη Διαύγεια

Πηγή: especial