Επιλογή Σελίδας

Το νέο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου αναφέρει την πιλοτική εφαρμογή της δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Βασικός σκοπός αυτής της δράσης είναι να προάγει στους μαθητές ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες ζωής, τεχνολογίας και επιστήμης. Μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που αποτελούν καινοτομία τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης όσο και σαν διδακτική δράση, θα εισαχθούν νέοι θεματικοί κύκλου στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Οι δεξιότητες που θα καλλιεργηθούν στo πλαίσιo αυτής της δράσης είναι:

Α) Κύκλος των δεξιοτήτων μάθησης – Κριτική σκέψη – Επικοινωνία – Συνεργασία – Δημιουργικότητα

Β) Κύκλος των δεξιοτήτων ζωής – Αυτομέριμνα – Κοινωνικές Δεξιότητες – Πολιτειότητα – Ενσυναίσθηση και ευαισθησία – Προσαρμοστικότητα – Ανθεκτικότητα – Υπευθυνότητα – Πρωτοβουλία – Οργανωτική ικανότητα – Προγραμματισμός – Παραγωγικότητα

Γ) Κύκλος των δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της επιστήμης – Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης – Πληροφορικός γραμματισμός – Ψηφιακός γραμματισμός – Τεχνολογικός γραμματισμός – Γραμματισμός στα Μέσα – Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο – Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες – Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων – Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας – Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα – Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δ) Κύκλος των δεξιοτήτων του νου – Στρατηγική σκέψη – Επίλυση προβλημάτων – Μελέτη περιπτώσεων (case studies) – Κατασκευές – Πλάγια σκέψη

Προκειμένου να μπορέσει να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συγκεκριμένη δράση, έχει δημιουργηθεί από το ΙΕΠ η πλατφόρμα με τίτλο «Πλατφόρμα 21+», από την οποία οι εκπαιδευτικοί θα αντλούν το εκπαιδευτικό υλικό. Για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία, γλωσσικές ή πολιτισμικές διαφορές ή άλλες δυσκολίες, υπάρχει πρόβλεψη διαφοροποίησης και προσαρμογής των εργαστηρίων με σχετικές οδηγίες και υλικό που παρέχεται.

Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν τους επιμέρους θεματικούς κύκλους, όπως προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης:

Το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει καθοριστεί το ετήσιο σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ενώ κατά την εκπόνηση του σχεδίου δράσης του τμήματος θα πρέπει να υλοποιηθούν υποχρεωτικά και οι τέσσερις Θεματικοί κύκλοι, με 20-28 εργαστήρια συνολικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο κάθε Θεματικός κύκλος μπορεί να διαρκέσει από 5 έως 7 εβδομάδες. Η πιλοτική εφαρμογή θα συνοδεύεται από δράσεις επιμόρφωσης, ενώ με την ολοκλήρωση της δράσης και την αποτίμησή της, ανάλογα με τα αποτελέσματα, το ΙΕΠ θα αποφασίσει αν θα εισαχθούν ή όχι τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή αν θα γίνει εκ νέου ή όχι πιλοτική δράση την επόμενη χρονιά.

Στους πίνακες που ακολουθούν δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων στις οποίες θα εφαρμοστεί πιλοτικά η δράση:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου 2020-21

Δείτε ΕΔΩ όλο το ΦΕΚ

Πηγή:ΥΠΑΙΘ