Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η έως τις 20 Νοεμβρίου 2020.

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (αρ. απόφ. 631/ 16-03-2018, ΦΕΚ 1300, τεύχος Β’, 12-04-2018), προσκαλεί ενδιαφερόμενους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται στο Τμήμα, για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 45 του Ν. 4485/2017.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρό επιστημονικό έργο δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή/και σε εκδόσεις της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος, ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020 έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου pdf ή zip (εάν πρόκειται για αρχεία μεγάλης χωρητικότητας).

Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη. Είναι δυνατή η διετής παράταση έως την ολοκλήρωση της διατριβής. Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι τα πέντε (5) έτη.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εδώ μερικά χρήσιμα αρχεία.

Πηγή: especial