Επιλογή Σελίδας

Υποτροφίες ύψους €800 για 12 μήνες από την ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης

Υποτροφίες: Τη προκήρυξη υποτροφιών εις μνήμη Αντωνίου και Ιωάννας Σπητέρη γνωστοποιεί η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης.

Αφορά όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία.

Ερευνητικοί τομείς:

 • Γλυπτική
 • Ζωγραφική 
 • Χαρακτική
 • Θεωρία της Τέχνης

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 1. είναι Έλληνες ή Ελληνίδες
 2. έχουν καταγωγή από την Κέρκυρα ή από τα Επτάνησα ή από την Μικρά Ασία
 3. είναι έως 36 ετών

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (υποψηφίου, γονέων και παππούδων)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Τομέα, με βαθμολογία ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
 • Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία
 • Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86
 • Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 800 ευρώ για 12 μήνες.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Διεύθυνση: ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2109333702

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΠΗΤΙΕΡΗ Ή ΣΠΗΤΕΡΗ”

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη», προκηρύσσει, εις μνήμη Αντωνίου και Ιωάννας Σπητέρη, τη χορήγηση μίας (1) δωδεκάμηνης μεταπτυχιακής υποτροφίας στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Θα χορηγηθεί σε επιστήμονα, ο οποίος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους όρους του κληροδοτήματος:

1. Να είναι Έλληνας – ίδα.

2. Nα κατάγεται από την Κέρκυρα ή γενικά από τα Επτάνησα ή να έχει καταγωγή από την Μικρά Ασία.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου, των γονέων ή των παππούδων του, όπου αυτό απαιτείται και τούτων μη υπαρχόντων, άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, από τα οποία θα προκύπτει:

α) Η Ελληνική υπηκοότητά του.

β) Ο τόπος καταγωγής του.

γ) Η ηλικία του, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Τομέα, με βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς», στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός.

3. Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο ίδρυμα ή κληροδότημα του Ν. 4182/2013 και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

5. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Το χορηγούμενο ποσό είναι 9.600,00€ (800,00€ x 12 μήνες).

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 13/11/2020 στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21 Νέα Σμύρνη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9333702.

Πηγή: foititikanea