Επιλογή Σελίδας

Τα σχολεία υπόκεινται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης – εσωτερική και εξωτερική, μέσω της παρατήρησης της τάξης ή της ανάλυσης εγγράφων – αλλά ο ύστατος στόχος είναι πάντα η λήψη ενημερωμένων αποφάσεων από όλες τις πλευρές με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό βελτιωτικών αλλαγών. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μία διεθνή και τρεις εθνικές πρωτοβουλίες που συνιστούν επιτυχημένα παραδείγματα διασφάλισης της ποιότητας.

Τα σώματα επιθεώρησης, τα τμήματα διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης και άλλα μέρη ενδιαφερομένων από επτά χώρες συνήλθαν για την εκπόνηση του προγράμματος Better Inspection for Better Social Inclusion (BIBESOIN). Οι εταίροι προέρχονται από ποικίλα υπόβαθρα – με περισσότερο ή λιγότερο συγκεντρωτικά συστήματα, από διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες, πολιτισμικά και ιστορικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη. Η ετερογένεια αυτή είναι ως επί το πλείστον σκόπιμη, καθώς επιτρέπει την κριτική εξέταση και ανταλλαγή μεθόδων.

Μέσω μιας σειράς υπερεθνικών συσκέψεων και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, το πρόγραμμα εξέτασε τρόπους προαγωγής και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης σε σχολεία γενικής φοίτησης. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει τα εξής:

  • τη μείωση των επιπτώσεων των μειονεκτημάτων στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα,
  • την προώθηση κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων,
  • την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας,
  • τη στήριξη της πρόσβασης σε ψηφιακές τεχνολογίες και της ενασχόλησης με αυτές.

Όλα τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα θα συγκεντρωθούν στην Εργαλειοθήκη για την Αξιολόγηση και την Ενίσχυση της Κοινωνικής Ένταξης στην Εκπαίδευση (Toolbox for Evaluating and Stimulating Social Inclusion in Education – TESSIE).

Το πρόγραμμα είναι εν εξελίξει με συμμετέχοντες από το Βέλγιο (Φλάνδρα), την Κύπρο, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Ουαλία.

Πορτογαλία: Αμοιβαία Οφέλη της Εξωτερικής Σχολικής Αξιολόγησης

Στην Πορτογαλία, η αξιολόγηση των σχολείων διενεργείται μέσω μιας εσωτερικής αξιολόγησης ή αλλιώς αυτοαξιολόγησης από το ίδιο το σχολείο και μιας εξωτερικής αξιολόγησης από τη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης της (IGEC), που πραγματοποιείται με βάση την αυτοαξιολόγηση. Στόχος είναι η προώθηση της επαγγελματικής δεοντολογίας, της συμμετοχής στη σχολική ζωή και της καλύτερης ενημέρωσης της κοινωνίας.

Η ομάδα που διενεργεί εξωτερική αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο επιθεωρητές και έναν ειδικό (καθηγητή ή ερευνητή). Αφού μελετήσει τα δεδομένα του σχολείου, η ομάδα επισκέπτεται το σχολείο για μια περίοδο τριών ως πέντε ημερών για να πάρει συνέντευξη από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (όπως μαθητές, γονείς, τοπικές αρχές και κοινοτικούς οργανισμούς) και να αξιολογήσει τις διδακτικές πρακτικές, τον εξοπλισμό και το περιβάλλον. Η IGEC ταξινομεί την απόδοση του σχολείου ως προς διάφορους τομείς σε μια κλίμακα πέντε βαθμίδων και στη συνέχεια κοινοποιεί την εν λόγω έκθεση αξιολόγησης στο σχολείο και τη δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του. Εντός των επόμενων δύο μηνών, το σχολείο υποβάλλει ένα σχέδιο βελτίωσης, το οποίο επίσης γνωστοποιείται στο κοινό, για παράδειγμα μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου. Από τα σχολεία ζητείται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμπειρία τους με την IGEC.

Η διαδικασία αυτή θεσπίστηκε το 2002 και εφαρμόζεται τόσο από δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία.

Ιταλία: Επιμόρφωση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για τη Διενέργεια Αυτοαξιολόγησης

Στην Ιταλία, τα Περιφερειακά Γραφεία Εκπαίδευσης διοργανώνουν επιμορφωτικές δραστηριότητες για νεοδιόριστους διευθυντές σχολείων κατά την αρχική περίοδο της θητείας τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι διευθυντές των σχολείων μαθαίνουν από νωρίς πώς να συντάσσουν και να αναθεωρούν στρατηγικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων το τριετές σχέδιο ανάπτυξης του σχολείου, την έκθεση αυτοαξιολόγησης και το σχέδιο βελτίωσης του σχολείου. Η επιμόρφωση διαρκεί κατ’ ελάχιστον 50 ώρες και είναι προσαρμοσμένη στο προφίλ του εκάστοτε διευθυντή.

Στη διάρκεια της καριέρας τους, η απόδοση των διευθυντών αποτιμάται σε τακτικά διαστήματα, κυρίως για να εξεταστεί πώς διευκολύνουν την αξιολόγηση και πώς συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωσιακών διαδικασιών, της διδασκαλίας στην τάξη και της επιτυχίας των μαθητών.

Η διαδικασία αυτή θεσπίστηκε το 2017 και έκτοτε εφαρμόζεται ακόμα σε εθνικό επίπεδο.

Κάτω Χώρες: Συσκέψεις Στρογγυλής Τραπέζης για τη Χάραξη Πολιτικών

Οι διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων του Ολλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη της εθνικής πολιτικής μέσω εκθέσεων και συζητήσεων.

Για παράδειγμα, η Ολλανδική Επιθεώρηση Εκπαίδευσης διοργανώνει ανά τρίμηνο «συσκέψεις στρογγυλής τραπέζης» με όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων (π.χ. σωματεία, συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, γονείς και μαθητές) για να συζητηθούν υπάρχοντα ζητήματα και αλλαγές στο πλαίσιο επιθεώρησης και για να ακουστούν οι απόψεις τους.

Η συμμετοχή των ομάδων ενδιαφερομένων προάγεται επίσης μέσω της ετήσιας έκθεσης επιθεώρησης, η οποία εξετάζει την ποιότητα κάθε τομέα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση) και συγκεκριμένων θεματικών περιοχών, π.χ. ικανότητες εκπαιδευτικών. Ορισμένες από τις ομάδες ενδιαφερομένων επίσης δημοσιεύουν τη δική τους ετήσια έκθεση στην ιστοσελίδα της επιθεώρησης, δίνοντας φωνή στις ομάδες που εκπροσωπούν (για παράδειγμα, την Ouders & Onderwijs η οποία εκπροσωπεί τους γονείς). Η ετήσια έκθεση επιθεώρησης δημοσιεύεται και αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε μια ετήσια δημόσια σύσκεψη που διοργανώνεται από κοινού με τις ομάδες ενδιαφερομένων.

Η συλλογική αυτή πρακτική εφαρμόζεται στη χώρα από το 2016.

Πηγή: schooleducationgateway.eu