Επιλογή Σελίδας

Η Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και
  ισχύουν σήμερα,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης»
 3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Απασχόλησης ακαδημαϊκών υποτρόφων του Εθνικού και
  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 4. Την σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του
  Τμήματος μας δια του ΕΚΠΑ (Ν.4655 – ΦΕΚ 16/31-1-2020τΑ) για την αναγκαιότητα προκήρυξης
  θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α) Την προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων – νοσηλευτών Π.Ε.
μερικής απασχόλησης για τις κλινικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος
Νοσηλευτικής όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Ως ημερομηνία έναρξης και
λήξης υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται από 30-11-2020 έως και 14-12-2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά θα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος (email: secr@nurs.uoa.gr ).

Β) Δύο (2) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων – Νοσηλευτών Π.Ε. μερικής απασχόλησης για το
Τμήμα Νοσηλευτικής με γνωστικό αντικείμενο “ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ”.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακού Επιπέδου. Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της
  αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ,
  σύμφωνα με το άρθρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή
 3. Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια
  υπηρεσία υγείας.
 4. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Διδακτορικό Δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τον κλινικό χώρο ή την ΠΦΥ

2. Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών από κλινικό ΠΜΣ ή ΠΜΣ στην ΠΦΥ


• ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Σε κατόχους Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Τίτλου λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος με τα
  περισσότερα μόρια.

➢ Απαιτούμενα δικαιολογητικά
• Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής / στο site www.nurs.uoa.gr))
• Αντίγραφο Πτυχίου, Μεταπτυχιακού, Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών ή Βεβαίωση εκπόνησης
Διδακτορικής Διατριβής
• Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας
• Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας (Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από δημόσιο φορέα ή ιδιωτικό
φορέα – σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης από ιδιωτικό φορέα απαιτείται και προσκόμιση
σχετικής βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό οργανισμό για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
απασχόλησης).
• Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα (Μέχρι 5 σελίδες)

➢ Στοιχεία απασχόλησης

Είδος σύμβασης: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Αντικείμενο απασχόλησης: Διεξαγωγή κλινικού και εργαστηριακού διδακτικού έργου ή/και
συνεπικούρηση στη θεωρητική και φροντιστηριακή διδασκαλία των φοιτητών του Τμήματος
Νοσηλευτικής.

Τόπος απασχόλησης: Η εκπαίδευση/εργασία θα παρέχεται στα νοσοκομεία και σε υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπου πραγματοποιείται η κλινική άσκηση των φοιτητών, καθώς και σε εργαστήρια εγκαταστημένα στο Τμήμα Νοσηλευτικής ή στα Νοσοκομεία.

Διάρκεια: Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

Δυνατότητα ανανέωσης – παράτασης: Ναι

Προτεινόμενο ωράριο: 4ωρο πρωινή ή απογευματινή απασχόληση πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως Ενδεικτικά ωράρια: 08- 12.00 , 09.00-13.00, 15.00-19.00, 16.00-20.00

Κόστος του προς ανάθεση έργου ανά μήνα: Οι όροι αμοιβής διέπονται από τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (176Α) “Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)”, όπως ισχύουν.

Το κόστος της απασχόλησης θα καλυφθεί από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Νόμος
4655/2020) με Κ.Ε. 16887, με τίτλο έργου “ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ” το οποίο
διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια κ. Πατηράκη Ελισάβετ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Μυριανθεύς Παύλος

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Πηγή: ΕΚΠΑ