Επιλογή Σελίδας

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δέκα (10) υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ εκάστη, μεταπτυχιακών σπουδών προ διδακτορικού επιπέδου & πληρους μονοετούς φοίτησης, για σπουδές σε πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος .

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών μπορούν να υποβάλουν:

  • Υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί από το 1991 και μετά και είναι κάτοχοι  πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου 7,5 και άνω
  • Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει προσφορά θέσης (conditional – unconditional offer) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους μονοετούς φοίτησης (full time) το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022  – με έναρξη φοίτησης το Φθινόπωρο του 2021
  • Υποψήφιοι  με  ατομικό  συνολικό  δηλωθέν  εισόδημα έως των 25.000 ευρώ και οικογενειακό  συνολικό δηλωθέν εισόδημα (γονέων) έως των 50.000 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι και τις 31/3/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση synenosis@synenosis.gr με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2021-2022 και για πληροφορίες μπορούν να καλούν στο 210 4291300.

  • Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.syn-enosis.gr)
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής
  • Αντίγραφο της προσφοράς θέσης από Ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο μεταφρασμένη και επικυρωμένη εφόσον δεν είναι διαθέσιμη στην αγγλική
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Πανεπιστημίου από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο ή/και από εργοδότη
  • Για    τους άρρενες     υποψηφίους   απαραιτήτως το  πιστοποιητικό εκπλήρωσης των   στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών
  • Το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του  τελευταίου οικονομικού έτους της οικογένειας καθώς και  του ίδιου του/της υποψήφιου/ας, εφόσον υποβάλλει.

Πηγή: ΕΚΠΑ