Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης με κωδικό ΟΠΣ 5022549.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες αναπληρωτές/ώτριες Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής από την Δευτέρα 22-02-2021 ώρα 10:00 έως την Παρασκευή 05-03-2021 ώρα 15:00.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης – Θεματικές Ενότητες  Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) και αναπληρωτών/τριών  εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), αφορά τρεις (3)  θεματικές ενότητες:  ∙

  • Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας  του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. 
  • Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας  του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.  ∙
  • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Σύμβουλος Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης  ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/ συνέργειες  με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες 

1.2. Διάρκεια επιμόρφωσης 

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2020-2021 θα έχει συνολική διάρκεια τριάντα δύο (32)  ωρών, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με τέσσερις διδακτικές (4) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως  επιμόρφωσης ανά εβδομάδα και ολοκληρώνεται σε πέντε (5) εβδομάδες. Επισημαίνεται ότι οι δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα. 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από επιμορφωτές/ώτριες οι οποίοι/ες επιλέχθηκαν από το μητρώο  επιμορφωτών/τριών που δημιουργήθηκε με βάση τις υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06- 2019, ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) και 1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Αποφάσεις  του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. σε συνέχεια των υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) και 11310/30-10- 

2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο  Επιμορφωτών/τριών για τις ανάγκες της Πράξης και οι οποίοι/ες επιμορφώθηκαν σχετικά με τις  κατευθύνσεις της επιμόρφωσης και το επιμορφωτικό υλικό.

1.3. Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης 

Ανάλογα με τον αριθμό των ψυχολόγων και εκπαιδευτικών που εμπλέκονται θα δημιουργηθεί αντίστοιχος  αριθμός τμημάτων επιμόρφωσης των δεκαπέντε (15) περίπου ατόμων. Στη συνέχεια οι προς επιμόρφωση  αναπληρωτές/ώτριες Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν σχετικά με το τμήμα στο οποίο έχουν  ενταχθεί, το όνομα του/της επιμορφωτή/ώτριας, τα ονόματα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο  τμήμα τους, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης. Η σύγχρονη εξ αποστάσεως  επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιασκέψεων και η ασύγχρονη με χρήση της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. (moodle). Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιμορφoύμενων είναι η δυνατότητα  πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ  αποστάσεως επιμόρφωση (σύγχρονη και ασύγχρονη). Επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 

  1. Desktop H/Y ή Laptop 
  2. Windows 7 ή νεότερα 
  3. Εξωτερικό μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο ή ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία  στο Laptop και κάμερα 
  4. Σταθερή ενσύρματη σύνδεση του Η/Υ στο router για την μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης
  5. Εγκαταστημένες στον H/Y τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers) Google Chrome ή  Mozilla  Εγκαταστημένο στον Η/Υ το πρόγραμμα Adobe Flash Player  

1.4. Παρακολούθηση επιμορφώσεων 

Οι επιμορφωτικές ώρες των προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός λειτουργίας/ωραρίου  της σχολικής μονάδας σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης  εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για  την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους/νες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ  τους και με τον/την επιμορφωτή/ώτρια σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης. Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό  πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι/νες θα ενημερώνονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Η πρόσκληση

Πηγή: fresh-education.gr