Επιλογή Σελίδας

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού Έργου με υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ευάγγελο Κουμανάκο, προκηρύσσει μια θέση Υποψήφιου Διδάκτορα με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2021. Το συγκεκριμένο Έργο προβλέπει χρηματική αμοιβή 800€ (μικτά) μηνιαίως για τριετή χρονική περίοδο. 

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι: “Εμπειρική έρευνα σε θέματα εταιρικής φορολογικής συμμόρφωσης-Empirical research on corporate tax compliance topics”.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να:

α) είναι απόφοιτοι Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών

β) διαθέτουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής

γ) διαθέτουν αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

δ) διαθέτουν άριστες γνώσεις οικονομετρίας/στατιστικής/μαθηματικών για την ανάπτυξη και εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων σε Stata, R (με έμφαση σε panel data).

Η υποβολή αίτησης συνοδευόμενη  από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και δυο συστατικές επιστολές  θα πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση koumanakos@eap.gr μέχρι την Τετάρτη  14 Απριλίου 2021.

Πηγή: ΕΑΠ