Επιλογή Σελίδας

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο Training 4 Skills in the Digital Environment (T4SVEN), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Key Activity 2: Partnerships for Digital Education Readiness in Vocational Education and Training, ως απάντηση στις αλλαγές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19. Το έργο διαρκεί από την 1η Μαρτίου 2021 έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Συντονιστής φορέας του έργου είναι ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Κροατίας και εταίροι είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), το δίκτυο φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης EVBB (Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα).

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτών/τριων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω ενός συνόλου ψηφιακών ανοιχτών πόρων που βασίζονται σε αρχές ψηφιακής παιδαγωγικής, οι οποίοι θα τους/τις εξοπλίσουν με ικανότητες για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εμπειρία τους και, συνεπώς, θα ενισχύσουν την αποτελεσματική διδασκαλία, εμπλουτίζοντας τις μεθόδους της ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης στο χώρο εργασίας (WBL). Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Ανάπτυξη πλαισίων ψηφιακής παιδαγωγικής, με ιδιαίτερη έμφαση σε WBL, σε ορισμένους από τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο λόγω του Covid-19, όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και οι μεταφορές
  • Πιλοτικό διαδικτυακό μάθημα ψηφιακής παιδαγωγικής
  • Πιλοτική διομότιμη αξιολόγηση για την επικύρωση του τελικού μαθήματος
  • Προετοιμασία των εκπαιδευτών/τριων ΕΕΚ για να αντιμετωπίσουν τις παιδαγωγικές και μεθοδικές προκλήσεις κατά τη μεταφορά σε ψηφιακό και μικτό μαθησιακό περιβάλλον
  • Ενίσχυση της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ χωρών και διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης
  • Ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ σχολείων ΕΕΚ και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, μέσω της εφαρμογής διομότιμης αξιολόγησης ως εξωτερικό εργαλείο αξιολόγησης
  • Προώθηση της ανοικτότητας, της συμπερίληψης και της καινοτομίας της ΕΕΚ

Η κύρια ομάδα-στόχος του έργου T4SVEN είναι οι εκπαιδευτές/τριες ΕΕΚ, ενώ οι διευθυντές/τριες σχολείων, οι εταιρικοί εκπαιδευτές/τριες WBL, οι υπεύθυνοι/ες χάραξης πολιτικής, οι ερευνητές/τριες και άλλοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες, και οι μαθητές/τριες ΕΕΚ θα επωφεληθούν επίσης από τις καινοτόμες πρακτικές που εισάγονται από αυτό το έργο.

Η διακρατική διάσταση αυτού του έργου συγκεντρώνει την εμπειρογνωμοσύνη διαφορετικών χωρών και συστημάτων ΕΕΚ και επιτρέπει την αμοιβαία μάθηση σχετικά με την ψηφιακή παιδαγωγική ειδικότερα, η οποία θα μπορούσε να καλύψει το αναγνωρισμένο χάσμα μεταξύ πρακτικών σε επίπεδο χώρας, τομέα και εκπαίδευσης, κάνοντας το τελικό αποτέλεσμα του διαδικτυακού μαθήματος πλήρως διακρατικό και μεταβιβάσιμο σε άλλες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

Website:             http://daissy.eap.gr

Facebook:          @DAISSyResearchGroup

Linkedin:            https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/

Twitter:               https://twitter.com/daissy_research

Instagram:          @daissy_researchgroup

Email:                  info@daissy.eap.gr

Πηγή: ΕΑΠ