Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφιών έτους 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 με κωδικό MIS 5021501, Κ.Α 68/1239 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθ. Δ. Γκιντίδη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25-05-2021

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ