Επιλογή Σελίδας

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετέχει στις δράσεις του έργου «NICHE – Nurturing Intangible Cultural Heritage for Entrepreneurship», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο NICHE στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας στο χώρο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Intangible Cultural Heritage), δηλαδή όλων των πρακτικών, μορφών έκφρασης, γνώσεων ή δεξιοτήτων που συναποτελούν την πολιτιστική παράδοση ενός τόπου. Εννέα (9) εταίροι από επτά (7) διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Ισλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία) θα δημιουργήσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσουν τους/τις απασχολούμενους/ες στον κλάδο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς να αποκτήσουν ανταγωνιστικές επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για καθεμία από τις περίπου 300.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη, πάνω από 26 θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε άλλους τομείς (π.χ. τουρισμός, ασφάλεια, διερμηνεία) – συγκριτικά, για καθεμία θέση εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, δημιουργούνται μόνο 6 θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους. Αυτό σημαίνει ότι η Πολιτιστική Κληρονομιά είναι εξέχουσας σημασίας τόσο για την κοινωνική όσο και για την οικονομική ευημερία των χωρών της Ευρώπης.

Έχοντας παρατηρήσει ελλείψεις στην προετοιμασία των ανθρώπων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή, το έργο NICHE θα προσδιορίσει σύγχρονα επαγγελματικά προφίλ με διεθνές αντίκρισμα, θα παραγάγει αντίστοιχους εκπαιδευτικούς πόρους και θα προβεί σε προτάσεις πολιτικής (Blueprint) για τη στήριξη των επιχειρήσεων στον κλάδο. Όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του έργου. Περισσότερα για τις έως τώρα δράσεις του έργου θα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο NICHE και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

Website:             http://daissy.eap.grwww.nicheproject.eu
Facebook:          @DAISSyResearchGroup
Linkedin:            https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter:               https://twitter.com/daissy_research
Instagram:          @daissy_researchgroup
Email:                  info@daissy.eap.gr

Πηγή: ΕΑΠ