Επιλογή Σελίδας

Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας μη επιλεξίμων αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας  Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του από 17/06/2021 προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων υποψηφίων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας» για ανώτατες σπουδές στην Γαλλία επιπέδου Μaster2, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΩΝ546ΜΤΛΗ-130), αποφασίζει την ανάρτηση του οριστικού πίνακα «Μη Επιλεξίμων Αιτήσεων».

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΙΚΥ