Επιλογή Σελίδας

Την Πέμπτη 08 Ιουλίου 2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας η υπ’ αριθμ. 7110/06-7-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070383 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης, για όποιον από τους ενδιαφερόμενους πληροί τις προϋποθέσεις, είναι η 23η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΙΚΥ