Επιλογή Σελίδας

Πανεπιστήμιο Frederick

Πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση από επιτροπή ειδικών, ένα νέο εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ, με τίτλο «Ευρωπαϊκό́ Δίκαιο». Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και θα προσφέρεται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Frederick και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίχτηκε από κοινού ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick και τη Σχολή́ Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού́ Ανοικτού́ Πανεπιστημίου. Το  πρόγραμμα απευθύνεται όχι μόνο σε δικηγόρους της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και σε στελέχη εταιρειών, φορέων και οργανισμών, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα προσόντα για την παροχή́ υπηρεσιών υψηλού́ επιπέδου, βελτιώνοντας τις δεξιότητες τους στην επίλυση ιδιαίτερα απαιτητικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σκοπός του συγκεκριμένου διαπανεπιστημιακού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η σε βάθος γνώση του Ευρωπαϊκού́ Δικαίου, του δικαίου που συνιστά́ ιδιαίτερη έννομη τάξη, χωριστή́ από́ τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών – μελών και διέπεται από́ τις δικές του, ιδιαιτέρες αρχές. Η θεωρητική́ και πρακτική́ νομική́ ανάλυση δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα οικονομίας, εμπορίου, ενιαίας αγοράς, αλλά́, συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις, καλύπτει και ποικίλους άλλους τομείς, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πληροφορική, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ποινική δικαιοσύνη, το περιβάλλον, την ενέργεια, την ασφάλεια, τις θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυτιλία και τη δικαστική συνεργασία στον ευρωπαϊκό χώρο. Η γλώσσα παρακολούθησης είναι η ελληνική και η διάρκεια του κύκλου σπουδών είναι 1,5 έτος (3 εξάμηνα).

Πηγή: ΕΑΠ