Επιλογή Σελίδας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου 2021 έως 15 Ιουνίου 2022 και θα υλοποιηθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr.

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κ. Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η κ. Σουζάνα Παντελιάδου έκανε τις προπτυχιακές σπουδές της στην Ελλάδα και ειδικεύθηκε στις Μαθησιακές Δυσκολίες στις ΗΠΑ, όπου και εργάσθηκε ως ερευνήτρια. Στην Ελλάδα διδάσκει στο πανεπιστήμιο από το 1991 και έχει ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ανίχνευση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Ακόμη, η έρευνα και το έργο της εστιάζουν στην υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στην τάξη, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της γενικής και ειδικής αγωγής, είναι συγγραφέας σε πολλά σχετικά βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο της έχει σημαντική διεθνή αναγνώριση (h-index  15).

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Α.Π.Θ. και άλλων Πανεπιστημίων με γνωστικό αντικείμενο απολύτως συναφές με την Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες και ειδικοί επιστήμονες με διδακτορικές σπουδές συναφείς με τον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/ουσες μετά το πέρας της επιμόρφωσης:

 • θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής,
 • θα κατανοήσουν τη συγκρότηση της έννοιας και της κατηγορίας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες διαφοροποιούνται από την σχολική αποτυχία,
 • θα κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης,
 • θα έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή είτε στο πλαίσιο της γενικής τάξης είτε στο πλαίσιο των τμημάτων ένταξης και της ατομικής διδασκαλίας.

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αναγνώριση και Μοριοδότηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58, ιι – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)

2 μονάδες

Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57, ιι – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)

2 μονάδες

Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60 – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)

2 μονάδες

Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (N.4547/2018, ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, ββ – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)

0.5 μονάδες

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • να αναφέρουν τα βασικά μαθησιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά για τις βασικές διαγνωστικές κατηγορίες στην ειδική αγωγή,
 • να διακρίνουν τα βασικά συστατικά στοιχεία κάθε διαγνωστικής προσέγγισης στις ΕΜΔ,
 • να χρησιμοποιούν σταθμισμένες ή άτυπες δοκιμασίες αξιολόγησης της ανάγνωσης,
 • να αξιοποιούν την μεθοδολογία ανάλυσης λαθών στην παραγωγή γραπτού λόγου,
 • να αξιολογούν τις δυσκολίες στα μαθηματικά και να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα εργαλεία αξιολόγησης,
 • να μπορούν να διαβαθμίζουν το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων φωνολογικής επίγνωσης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή,
 • να εντάσσουν στη διδασκαλία τους τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας της ευχέρειας και κατανόησης και να αναπτύσσουν κατάλληλο υλικό,
 • να εντάσσουν στη διδασκαλία τους τις αποτελεσματικότερες τεχνικές διδασκαλίας της ορθογραφίας και της διδασκαλίας της παραγωγής γραπτού λόγου,
 • να εφαρμόζουν τα στάδια μιας επιτυχημένης διδασκαλίας για τα μαθηματικά,
 • να  χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την υποστήριξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως:

1. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

2. σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής,

3. σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές

4. σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές),

5. σε καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών

6. σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προαπαιτούμενα

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μέθοδος υλοποίησης

Η επιμόρφωση θα ακολουθήσει ένα συνδυαστικό μοντέλο εκπαίδευσης, που αξιοποιεί τόσο την σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Όσον αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, αξιοποιείται η εύχρηστη πλατφόρμα Big-Blue-Button για τη διδασκαλία των επιμέρους θεματικών, την επίλυση αποριών και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων.

Για την ασύχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-learning, σε κάθε μάθημα της οποίας θα περιλαμβάνονται βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό προς μελέτη (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης, μελέτες περίπτωσης και σύντομα κουίζ.

Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, για την ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και την ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

 • ebooks
 • παρουσιάσεις PowerPoint
 • μελέτες περίπτωσης
 • πρότυπα διαγνωστικών αξιολογήσεων
 • πρωτόκολλα αξιολόγησης
 • βίντεο
 • άρθρα
 • προτεινόμενη βιβλιογραφία, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

Ενότητα 1: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά (150 ώρες)

 • Θεμελιώδη ζητήματα ειδικής αγωγής (20 ώρες)
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις των μαθησιακών δυσκολιών (20 ώρες)
 • Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες (20 ώρες)
 • Αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών (10 ώρες)
 • Προβλήματα σχολικής μάθησης (50 ώρες)
 • Σχέση μαθησιακών δυσκολιών και ΔΕΠ-Υ (10 ώρες)
 • Διγλωσσία και δυσλεξία (10 ώρες)
 • Η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή (10 ώρες)

Ενότητα 2: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση και αξιολόγηση (150 ώρες)

 • Βασικές έννοιες διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών (20 ώρες)
 • Διαγνωστική αξιολόγηση, έγκαιρη ανίχνευση, διδακτική αξιολόγηση (40 ώρες)
 • Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων (30 ώρες)
 • Αξιολόγηση αναγνωστικής επίδοσης (30 ώρες)
 • Αξιολόγηση ορθογραφίας και παραγωγής λόγου (30 ώρες)
 • Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθηματικά (30 ώρες)

Ενότητα 3: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Αποτελεσματικές Διδακτικές πρακτικές (150 ώρες)

 • Καλές πρακτικές – επιστημονική τεκμηρίωση (30 ώρες)
 • Αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση (30 ώρες)
 • Ορθογραφία και Παραγωγή γραπτού λόγου (30 ώρες)
 • Φωνολογική Επίγνωση και Αποκωδικοποίηση (10 ώρες)
 • Ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων (30 ώρες)
 • Χρήση τεχνολογίας (10 ώρες)
 • Ανάπτυξη Εργασίας (10 ώρες

**Δίνεται η δυνατότητα επιλογής και παρακολούθησης μίας ή δύο ενοτήτων ξεχωριστά.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων στις οποίες περιλαμβάνεται μελέτη υλικού (άρθρο, κεφάλαιο από ebook κλπ), powerpoint καθώς και η παρακολούθηση σύντομων βίντεο.

Β) να έχουν ολοκληρώσει σύντομες δραστηριότητες (π.χ. αναστοχασμός πάνω σε κάποιο βίντεο ή άρθρο σε 1-2 παραγράφους, μελέτη περίπτωσης κλπ) ή/και quiz (συνήθως 5-10 ερωτήσεις Σ/Λ ή πολλαπλής επιλογής). Συνολικά και στις 3 ενότητες περιλαμβάνονται 20 δραστηριότητες και 20 quiz. Δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις ή τελική εργασία.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Κανονική εγγραφή: 550 ευρώ (πληρωτέο σε τρείς δόσεις)

Εγγραφή ανέργων/πολυτέκνων/ειδικών κατηγοριών: 500 ευρώ (πληρωτέο σε τρείς δόσεις)

Προεξόφληση: 450 ευρώ

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail papamichaela@outlook.com.gr

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 • Τίτλοι σπουδών

Πηγή: ΚΕΔΙΒΙΜ – ΑΠΘ