Επιλογή Σελίδας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Ε.Κ.Π.Α. οργανώνουν και υλοποιούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας σε Μαθητές και Νέους»

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο: https://bit.ly/LIFE_SKILLS_GUIDE

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια οκτώ (8) μηνών.
Είναι μοριοδοτούμενο, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο για το σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ), όσο και για τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Απευθύνεται σε:

  • συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας
  • εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης
  • εκπαιδευτικούς που χρειάζονται μόρια για το σύστημα διορισμών Α.Σ.Ε.Π.      
  • στελέχη της εκπαίδευσης που χρειάζονται μόρια για την εξέλιξή τους
  • εργαζόμενους και επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις σύγχρονες δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας, μέσα από μια διαθεματική, μαθητοκεντρική, προσανατολισμένη σε δραστηριότητες διδακτική μεθοδολογία.

Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται για 1η φορά, είναι μοναδικό στο είδος του καθώς εισάγει σύγχρονες ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πρακτικές τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η οποία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη μέγιστηευελιξία:

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες παρακολούθησης μαθημάτων. O εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα στον χρόνο που τον εξυπηρετεί, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα μελέτης. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σταδιακά, σε εβδομαδιαίες ενότητες, καθοδηγώντας τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. καθώς επίσης και του συμπληρώματος πιστοποιητικού Europassμε 20 πιστωτικές μονάδες ECVET.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση: https://bit.ly/LIFE_SKILLS_REGISTER

Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος:

Πηγή: ΕΚΠΑ