Επιλογή Σελίδας

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς» 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί βραβεία σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς (άρθρο 2, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10- 2021,ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/ 29-10-2021).

Οι ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν, δια του επιστημονικού υπευθύνου, αίτηση στη Γραμματεία του οικείου τμήματος, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτήν, τα οποία αποσκοπούν στην περιγραφή των αξόνων και λεπτομερειών του διαγωνισμού και στην τεκμηρίωση της σημασίας/ποιότητάς του, της δυσκολίας και του πλήθους των διαγωνιζομένων. Οι οικείες Γραμματείες έχουν την ευθύνη να διαβιβάσουν τις σχετικές αιτήσεις της διακριθείσας επιστημονικής ομάδας, υπογεγραμμένη τόσο από τον επιστημονικό υπεύθυνο, όσο και από τον Πρόεδρο του Τμήματος ΑΕΙ, στο ΙΚΥ .

Το βραβείο αφορά σε καταβολή ακαθάριστου εφάπαξ ποσού ύψους 500,00€, ανά συμμετέχοντα φοιτητή, το οποίο κατατίθεται απευθείας από το ΙΚΥ στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου φοιτητήΣυνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΙΚΥ