Επιλογή Σελίδας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  (ΠΜΣ): “Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία  έως την Ύστερη Αρχαιότητα – ArchaeologyandHistoryoftheAncientWorld: fromtheearlyprehistorytolateantiquity” προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ με εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2022-2023.

Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το έτος 2018 (ΦΕΚ: 1729, τ. Β΄ 17-5-2018) και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017 και του Κανονισμού του (ΦΕΚ 1887, τ. Β΄, 24-05-2018)

Στόχοι του είναι:

α) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ.

β) η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

  1. Προϊστορική Αρχαιολογία
  2. Κλασική Αρχαιολογία
  3. Αρχαία Ιστορία

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (τηλ. 210- 7277319, 210-7277887, email: PMS-Hist-Arch[at]arch.uoa[dot]gr).

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Πηγή: ΕΚΠΑ