Επιλογή Σελίδας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δεκαέξι (16) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». Θα χορηγηθούν οκτώ (8) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και οκτώ (8) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αναφορικά με τις υποτροφίες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την 2η/09-03-2022 απόφαση της Κοσμητείας, θα χορηγηθούν από δύο (2) υποτροφίες στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Μαθηματικών, και Βιολογίας.

Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ, ήτοι 416,66€ μηνιαίως.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021, με δυνατότητα ανανέωσης κάθε χρόνο. Η χορήγηση της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα εν’ όλω έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ή στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε(45) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «ΝΕΑ» (μέχρι και την 4η Ιουλίου 2022) αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική
  ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.
 2. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε άλλης υποτροφίας στο
  ίδιο χρονικό διάστημα και για τον ίδιο σκοπό από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή
  δωρεά και δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του της υποτροφίας.
 5. Τα επιμέρους δικαιολογητικά που έχουν οριστεί από το κάθε Τμήμα.

Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης- Ιατρική Σχολή