Επιλογή Σελίδας

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. για τη συγγραφή του καλύτερου συγγράμματος ενός θέματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.
Το σύγγραμμα θα πρέπει:
α) Να είναι πρωτότυπο.
β) Να είναι ανέκδοτο.
γ) Να είναι βασισμένο σε πρόσφατη έρευνα.
δ) Να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα από έναν/μία υποψήφιο/α.
ε) Να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης.
στ) Να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως και
ζ) Να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης.
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδική Τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.
Το σύγγραμμα που θα προκριθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία όχι κάτω του βαθμού δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20).
Η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής αναρτάται, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κληροδοτημάτων (www.klirodotimata.auth.gr/υποτροφίες/αποτελέσματα).
Εν συνεχεία η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής. Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου, θα πρέπει να καταθέσουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο αίτηση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή, τηλ. 2310/99-5214, https://klirodotimata.auth.gr/) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Πηγή: ΑΠΘ