Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11561/22-09-2022 (ΑΔΑ: 98ΖΩΟΞΛΔ-Ω87) Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10634/30-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΠ5ΟΞΛΔ-82Ν) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έως και την Παρασκευή 30-09-2022 και ώρα 13:00.

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.