Επιλογή Σελίδας

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων υποτροφιών,
υπηρετώντας τον σκοπό του για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και το
όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους,
προκηρύσσει για πρώτη χρονιά τη χορήγηση υποτροφιών για επισκέπτες
επιστήμονες ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε επιστήμονες ερευνητές, πτυχιούχους όλων των
Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. που συνεχίζουν να
φοιτούν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να επισκεφτούν
πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού με στόχο τη
διεξαγωγή έρευνας για την εκμάθηση επιστημονικής μεθοδολογίας, σύγχρονων
ερευνητικών διεθνών τάσεων και τεχνολογιών ή/και την παρουσίαση και παράδοση
διαλέξεων, μεταφέροντας στη συνέχεια τη γνώση αυτή στην επιστημονική κοινότητα
της Ελλάδας.

Οι υποτροφίες είναι βραχυχρόνιες για διάστημα έως έξι (6) μηνών και η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων λήγει την 12η Απριλίου 2023.
Επιστήμονες ερευνητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας για τα ακόλουθα
επιστημονικά πεδία:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 2. Μηχανική Μάθηση & Εφαρμογές, Τεχνητή Νοημοσύνη- Ρομποτική
 3. Ανάλυση Δεδομένων – Επιστήμη Δεδομένων
 4. Ψηφιακές Τεχνολογίες, Τεχνολογίες Νέφους, Έξυπνες Συσκευές και
  Τεχνολογίες Δικτύων (Η/Υ, Οπτικών και Ασύρματων επικοινωνιών)
 5. Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα
 6. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία
 7. Επιστήμη Υλικών και Παραγωγή και διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
 8. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 9. Γεωπονία
 10. Βιολογία
 11. Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων
 12. Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής
 13. Αναγεννητική Ιατρική
 14. Μοριακή Ιατρική – Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία
 15. Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας – Τεχνολογία Τροφίμων
 16. Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού
  Κινδύνου
 17. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
 18. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Αρχιτεκτονική
 19. Προστασία Μνημείων
 20. Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

Διάρκεια και Δικαιούχοι υποτροφίας:
Η υποτροφία δύναται να χορηγείται για έως 6 μήνες και αφορά στην κάλυψη των
εξόδων διαβίωσης για ερευνητές επιστήμονες, μελετητές, μεταπτυχιακούς,
διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές που φοιτούν ή δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, υποτροφίες και λοιπές παροχές δεν
δύναται να συνεχίζονται πέραν του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας των
υποτρόφων. Ως εκ τούτου, η επίσκεψη στην οποία αφορά η αιτούμενη υποτροφία θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας του
υποψήφιου.

Ύψος Υποτροφίας:
Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.500€ /μήνα για διαμονή στις ΗΠΑ και τον
Καναδά και 2.000€ /μήνα για διαμονή στις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού. Για την
κάλυψη εξόδων μετακίνησης και εγκατάστασης προς τη χώρα διαμονής προβλέπεται
επιπλέον επιχορήγηση της τάξεως των 1.000€.

Κριτήρια επιλογής:
• Ακαδημαϊκή αριστεία
• Συνάφεια αντικειμένου με τα επιχορηγούμενα επιστημονικά πεδία
• Αντίκτυπος και οφέλη επίσκεψης
• Οικονομική ανάγκη επιχορήγησης
• Δυνατότητες σταδιοδρομίας
• Συμμετοχή στα κοινά
• Προσωπικές ικανότητες

Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν επίσημη επιστολή πρόσκλησης/συνεργασίας
από πανεπιστήμιο/ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, στην οποία ο επικεφαλής του
τμήματος και ο καθηγητής με τον οποίο ο αιτών σχεδιάζει να συνεργαστεί, θα
βεβαιώνουν ότι εγκρίνουν την επίσκεψη του αιτούντος στο οικείο
πανεπιστημιακό/ερευνητικό κέντρο και θα δηλώνουν ότι το προτεινόμενο έργο
μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Για να διαβάσετε την αναλυτική προκήρυξη των υποτροφιών, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης, πατήστε εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα Μποδοσάκη