Επιλογή Σελίδας

Η Πανεπιστημιακή αγωγή με φοιτητοκεντρική και συμπεριληπτική προσέγγιση κατατείνει στην αλλαγή κουλτούρας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την βελτίωση του τρόπου που σχεδιάζουμε περιβάλλοντα μάθησης επωφελή για τον φοιτητικό πληθυσμό. Συνάδει με καθιερωμένες θεωρίες μάθησης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης όπως τον εποικοδομητισμό και τον γνωστικισμό και ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων με απώτερο στόχο να παρέχει δομημένες ευκαιρίες για αναστοχαστική εκπαίδευση, αυτόνομη μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ.

To ΜΟΟC ακολουθεί διεθνή πρότυπα που σημαίνει ότι δεν είναι απλό αποθετήριο βίντεο ή κειμένων. Διαθέτει αναστοχαστικές δραστηριότητες και συζητήσεις με σκοπό την δημιουργία κοινότητας μάθησης και της αίσθησης του “ανήκειν”, ευκαιρίες για peer-coaching (καθοδήγηση από ομότιμους) όπου αναφέρονται προβληματικές καταστάσεις και συνοδεύονται από ανατροφοδότηση από άλλους-ες διδάσκοντες-ουσες. Σε αυτήν την ενότητα, οι διδάσκοντες-ουσες του πανεπιστημίου αντιμετωπίζονται όχι ως άνθρωποι που ακολουθούν μη λειτουργικές διδακτικές πρακτικές, αλλά που προβληματίζονται και αγωνιούν για τα προβλήματα της διδασκαλίας και πειραματίζονται με διάφορους τρόπους με στόχο να τα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή προσεγγίζονται ως άνθρωποι που ήδη έχουν, μέσα από την πρακτική τους, αξιόλογη γνώση και εμπειρία στο θέμα αυτό.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2023/12-07/DT_UOC_MOOC_για_πανεπιστημιακή_αγωγή_(2023)_ΠΑΝΚΡΗ_2.pdf

http://news.uoc.gr/news/2023/12-07/1st_International_Higher_Education_Pedagogy_Conference_F2_(dragged).pdf

κορυφή

Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης