Επιλογή Σελίδας

Στις φετινές βάσεις εισαγωγής ένα από τα στοιχεία που έμεινε στο περιθώριο του επιλεκτικού φακού των ΜΜΕ είναι ότι έχουμε 30 τμήματα ΑΕΙ με λιγότερους από 10 εισακτέους!

Και θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς βεβαίως το προηγούμενο αλλά και το νυν επιτελείο του υπουργείου Παιδείας: Τελικά, αν αθροίσουμε τα τμήματα που τα τελευταία τρία χρόνια έμειναν χωρίς εισακτέους ή είχαν εισακτέους μετρημένους στα δάκτυλα των δυο χεριών, είναι περισσότερα ή λιγότερα από τους εισακτέους που έμπαιναν στα Πανεπιστήμια με 1,2 ή 3 πριν να έρθει η σωτήρια Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής;

Για παράδειγμα, το νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο δεν θα δει φέτος ούτε έναν πρωτοετή φοιτητή από τα ΓΕΛ (αναρωτιέται κανείς αν θα μπορέσει τελικά να λειτουργήσει), ενώ η Νοσηλευτική Σχολή του Διδυμότειχου που κάθε χρόνο πρωτοστατεί στο ιδιότυπο ράλι των πανεπιστημιακών προγραμμάτων με τους λιγότερους εισακτέους, φέτος θα έχει μόνο έναν πρωτοετή φοιτητή, όπως και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Για τρίτη χρονιά η ανα­κοί­νω­ση των βά­σε­ων ει­σα­γω­γής αφήνει χιλιάδες θέσεις κενές στα ΑΕΙ (πε­ρί­που 10.000 θέ­σεις εισα­κτέ­ων κε­νές φέτος). Στο βά­θος πε­ρι­μέ­νει η «αρχή μιας νέας χρυ­σής επο­χής» για τα κο­λέ­για, τα φρο­ντι­στή­ρια και τα ιδιω­τι­κά σχο­λεία.

Το ξαναλέμε: για τρίτη χρονιά φέτος, όταν το υπουργείο ανακοινώνει θέσεις εισακτέων, ουσιαστικά πρόκειται για μια προσφο­ρά σε ανε­πι­θύ­μη­τους κα­λε­σμέ­νους.

Κατά τα άλλα, μια σα­λά­τα απο­τε­λε­σμά­των που οδη­γεί άλ­λους να κό­βο­νται από την εί­σο­δο των Πανε­πι­στη­μί­ων από τις πα­ρά­δο­ξες τε­χνι­κές της Ε­ΒΕ και άλλους με υψη­λές βαθ­μο­λο­γί­ες να μην μπο­ρούν να πιά­σουν τη σχο­λή της προ­τί­μη­σής τους.

Η «ορ­θο­λο­γι­κο­ποί­η­ση του αριθ­μού των ει­σα­κτέ­ων» στα δη­μό­σια Α­ΕΙ γί­νε­ται ερ­γα­λείο για τη με­τα­κύ­λι­ση του κό­στους σπου­δών στις οι­κο­γέ­νειες των υπο­ψη­φί­ων. Και αυτό εξυ­πη­ρε­τεί­ται με δι­πλό τρό­πο. Πρώ­τον, με τη με­τα­φο­ρά υπο­ψη­φί­ων κα­τευ­θεί­αν στα κο­λέ­για. Δεν πρέ­πει να ξε­χνά­με ότι το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας μπο­ρεί να φρό­ντι­σε να κό­βο­νται από τα δη­μόσια Πανε­πι­στή­μια υπο­ψή­φιοι με 8.000 μό­ρια, φρό­ντι­σε, όμως, πα­ράλ­λη­λα, να μπο­ρούν με 8.000 ευρώ να γρα­φτούν στα ιδιω­τι­κά λε­γό­με­να κο­λέ­για.

Δεύ­τε­ρον, με τον στα­δια­κό με­τα­σχη­μα­τι­σμό των τρι­το­βάθ­μιων ιδρυ­μά­των σε επι­χει­ρή­σεις πα­ρο­χής εκ­παι­δευ­τι­κών υπηρεσιών, τη με­τάλ­λα­ξη της γνώ­σης από κοι­νω­νι­κό αγα­θό σε εμπο­ρι­κό προ­ϊ­όν και τη με­τα­τρο­πή της μόρ­φω­σης από συλ­λο­γι­κό δι­καί­ω­μα σε ατο­μι­κή επι­λο­γή. Ας μην αμ­φι­βάλ­λει κα­νείς. Με το σκιά­χτρο της ίδρυ­σης των ιδιω­τι­κών Πανεπιστη­μί­ων θα πιεστούν τα δη­μό­σια να λει­τουρ­γή­σουν με ιδιω­τι­κο­-οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια, να μειώ­σουν τα χρό­νια σπουδών και να στρα­φούν στην αγο­ρά σε ανα­ζή­τη­ση νέων πη­γών εσό­δων (ίδρυ­ση σχο­λών στην αγ­γλι­κή γλώσ­σα με δίδα­κτρα, τέλη εγ­γρα­φής, σύν­δε­ση με επι­χει­ρή­σεις, με­τα­τρο­πή σε επι­χει­ρή­σεις πώ­λη­σης υπη­ρε­σιών).

Πηγή: efsyn