Επιλογή Σελίδας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», σχεδίασε και έθεσε σε λειτουργία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Απογραφή στο Σχολείο».

Η «Απογραφή στο Σχολείο» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε πολλές χώρες. Περιέχει εκπαιδευτικό υλικό με οδηγίες για τη διαδικασία και τις εργασίες διενέργειας μίας στατιστικής απογραφικής έρευνας. Με τον τρόπο αυτόν οι μαθητές λειτουργούν συλλέγοντας και αναλύοντας στατιστικά δεδομένα και κατανοούν ομοιότητες και διαφορές σε επίπεδο τμήματος, τάξης ή σχολικής μονάδας.

Στόχος του έργου είναι η συνεισφορά στη στατιστική επιμόρφωση των μαθητών, καθώς και η ενίσχυση της στατιστικής παιδείας με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Διαδικασία: Ο καθηγητής κάθε σχολικού τμήματος που πραγματοποιείται η απογραφή θα εγγράφεται στη σχετική πλατφόρμα. Οι μαθητές του τμήματος θα μπαίνουν στην εφαρμογή και θα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα περιλαμβάνει δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά και θέματα σχετικά με το σχολείο, τα μαθήματα, τα αθλήματα και τις συνήθειες των μαθητών. Είναι υποχρεωτικό να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις για να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου από τον μαθητή που το συμπληρώνει.

Αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, ο καθηγητής θα λαμβάνει αρχείο που θα περιέχει όλες τις απαντήσεις των μαθητών.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής με τους μαθητές θα συζητούν τον τρόπο συλλογής, ταξινόμησης, πινακοποίησης και γραφικής αναπαράστασης των αποτελεσμάτων. Θα μάθουν να διαβάζουν και να αναλύουν τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις και να βγάζουν τα συμπεράσματα της απογραφικής διαδικασίας, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα στην τάξη.

Θα παρέχεται στους μαθητές η ευκαιρία να κατανοήσουν τη διαχείριση της συλλογής, της ανάλυσης και της χρήσης δεδομένων, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα στην τάξη (διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, σύνταξη ερωτηματολογίου, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, παρουσίαση και σύγκριση αποτελεσμάτων).

Διερευνώντας τα αποτελέσματα, θα μπορούν να καταλήξουν σε αποφάσεις όπως: ποια θα ήταν η πιο δημοφιλής αθλητική εγκατάσταση στο δήμο τους, κατά πόσο θα διευκόλυνε την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο η ύπαρξη λεωφορείου που θα εξυπηρετούσε το σχολείο τους, για ποιο μάθημα οι μαθητές θα δέχονταν να αυξηθούν οι διδακτικές ώρες κ.ά.

O καθηγητής θα μπορεί να επαναλάβει την απογραφή σε διαφορετικά τμήματα και οι μαθητές να συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δικού τους τμήματος με άλλα τμήματα του ίδιου σχολείου. Θα μπορούσαν να συζητηθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν και να γίνουν οι σχετικές διερευνητικές ερωτήσεις.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα: Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle. Πρόκειται για ένα έργο ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρμα υλοποιεί τις αρχές και τις τεχνικές που ενισχύουν την ασφάλεια και εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα των χρηστών. Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας παρέχεται και στα ελληνικά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στον σύνδεσμο: http://noc.uoi.gr/ecourse/manual.htm

Ο καθηγητής θα υποβάλει, μέσω του συστήματος, μια ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης πρόσβασης για τη δημιουργία και τη διαχείριση μίας ηλεκτρονικής τάξης. H αίτησή του αυτή θα εγκρίνεται από τον διαχειριστή του συστήματος και με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιείται ο αντίστοιχος λογαριασμός του στο σύστημα.

Οι ρόλοι του συστήματος είναι: διαχειριστής, διδάσκοντας, μαθητής. Ο διαχειριστής θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία ελέγχου που αφορούν στο σύστημα ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης. Ο διδάσκοντας θα μπορεί να αιτηθεί την δημιουργία μαθήματος, να διαχειριστεί τα μαθήματα στα οποία του έχει αποδοθεί ο σχετικός ρόλος και να διαχειρίζεται το υλικό, αλλά και τα μέλη (μαθητές) που παρακολουθούν το μάθημά του. Τέλος, ο μαθητής θα μπορεί να παρακολουθεί την ροή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που του προσφέρεται από τον καθηγητή του για ένα μάθημα.

Συγκεκριμένα, ο κάθε μαθητής θα βλέπει ως δραστηριότητα την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο http://censusschool.statistics.gr . Αυτήν τη δραστηριότητα θα μπορεί να την εκτελέσει μία μόνο φορά και στο τέλος της υποβολής του ερωτηματολογίου θα έχει την δυνατότητα να δει μόνο τις απαντήσεις που έχει δώσει.

Ο καθηγητής θα μπορεί να βλέπει όλες τις υποβληθείσες απαντήσεις των μαθητών του και να έχει πρόσβαση μόνο στην διαχείριση των μαθητών που είναι αντιστοιχισμένοι στα μαθήματά του. Στο σύνολο των απαντήσεων θα έχουν πρόσβαση ο αντίστοιχος καθηγητής του μαθήματος, αλλά και, φυσικά, ο διαχειριστής του συστήματος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την «Απογραφή στο Σχολείο» είναι διαθέσιμη από το Νοέμβριο 2019.

Βοηθητικό υλικό


Ενημερωτικό υλικό


Επικοινωνία

  censusatschool@statistics.gr

 213 135 2349

 08:00 – 14:00

 Υπεύθυνος:Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ