Επιλογή Σελίδας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων  στις Πανελλαδικές εξετάσεις  έτους 2024,  για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.

Μαρούσι, 6 – 12 – 2023
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι

ΑΠΟΦΑΣΗ


ΘΕΜΑ: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) των παρ. 1,5,6,7 και της περ. στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 382 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
  β) του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021,
  γ) της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021,
  δ) του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
  ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131),
  στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.
  63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
  (Α΄133),
  ζ) της υπό στοιχεία Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής.» (Β΄ 774),
  η) της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.» (Β’ 1261), όπως συμπληρώθηκε με την Φ.251/105540/Α5/31-8-2021 Υ.Α. (Β’ 4006) και τροποποιήθηκε με την Φ.251/104723/Α5/30-8-2022 Υ.Α. (Β’ 4585), θ) της υπό στοιχεία Φ.251/140232/Α5/11-11-2022 Υπουργικής Απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.» (Β’ 5803), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, ι) της υπό στοιχεία Φ.251/81919/Α5/21-7-2023 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής των μουσικών μαθημάτων και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής» (Β’ 4805), ια) των υπό στοιχεία Φ.251/74317/Α5/5-7-2023, Φ.251/74325/Α5/5-7-2023 και Φ.251/74332/Α5/5-7- 2023 εγκυκλίων της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ, σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης συντελεστή Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης καθώς και συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.
 2. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 3133/26-07-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 3. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 606/25-07-2023 συνεδρίας της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.
 4. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 31/26-07-2023 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς
  Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
 5. Την απόφαση της υπ’ αρ. 16/24-08-2023 συνεδρίας της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού
  Πανεπιστημίου Αθηνών.
 6. Τις υπ΄ αρ. 104/Θ3/20-07-2023 και 105/Θ1/31-08-2023 αποφάσεις των συνεδριάσεων της Συγκλήτου
  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
 7. Την απόφαση της υπ’ αρ. 6/25-7-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου
  Πολυτεχνείου.
 8. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 9/20-07-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής
  Αττικής.
 9. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 192/31-08-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής
  Μακεδονίας.
 10. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 295/29-08-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
  Θεσσαλίας.
 11. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 1149/29-06-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
  Ιωαννίνων.
 12. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 502/20-07-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 13. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 221/27-07-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
 14. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 12/31-08-2023 συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 15. Την υπ΄ αρ. 240/3/29-08-2023 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 16. Την υπ΄ αρ. 620/31-08-2023 απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 17. Την υπ΄ αρ. 471/24-07-2023 απόφαση της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
 18. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/693/129916/Β1/10-11-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
  Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του
  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. αποφασίζουμε: Την εκ νέου συγκέντρωση στην παρούσα απόφαση των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, συμπεριλαμβανομένων και των συντελεστών που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν 4777/2021 (Α΄ 25) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 382 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), καθώς και των συντελεστών που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση και τον Συντελεστή για κάθε σχολή

Πηγή: ΥΠΑΙΘΑ