Επιλογή Σελίδας

Αυτό είναι το επίκεντρο του πρώτου Δελτίου Καινοτομίας που δημοσιεύτηκε από την Κοινότητα Πρακτικής Εκπαίδευσης και Καινοτομίας (EIPC).

Εστίαση στη συνεργασία μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το δελτίο παρουσιάζει διορατικές στρατηγικές, πολιτικές και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη συνεργασία που ενισχύει τις ικανότητες που σχετίζονται με τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις. Οι ιδέες έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές στην πράξη και την ψηφιακή τους μετάβαση.

Αυτή η έκδοση είναι αποτέλεσμα μιας διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ομοτίμων μάθησης μεταξύ των μελών της Κοινότητας Πρακτικής Εκπαίδευσης και Καινοτομίας (EIPC) καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023.

Tο Δελτίο Καινοτομίας εδώ

Σχετικά με την Κοινοτική Πρακτική Εκπαίδευση και Καινοτομίας

Η EIPC έχει περίπου 600 μέλη, μεταξύ άλλων από όλες τις χώρες της ΕΕ. Αποτελεί μέρος της εμβληματικής πρωτοβουλίας 4 του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου καινοτομίας και η εφαρμογή του είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Από το 2022, η κοινότητα φέρνει επαφή σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεις και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να συζητήσουν την καινοτομία στην εκπαίδευση. Είναι ανοιχτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ταλέντων για καινοτομία στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των ενηλίκων. Τα μέλη του περιλαμβάνουν:

 • υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης
 • επαγγελματική
 • πανεπιστημιακοί
 • δάσκαλοι
 • διευθυντές σχολείων
 • φοιτητές
 • επιχειρήσεις

  Εγγραφή το δίκτυο EIPC εδώ


  Πηγή: europa.eu