Επιλογή Σελίδας

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων της με αρ. πρωτ. 5287/12-10-2023 Πρώτης (1ης) Τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»


Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1729/29.3.2023 (ΑΔΑ: ΨΡΗΟ46ΜΤΛΗ-0ΧΕ) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 5287/12.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΛΒΣ46ΝΚΠΔ-ΘΩΦ) Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης, διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων παραμένει ενεργή και είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων.

Κατά την υποβολή των αιτήσεων εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στα Κεφάλαια 6 και 7 της ως άνω πρόσκλησης και η χρηματοδότηση των προτάσεων θα πραγματοποιείται έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν σε συνέχεια έκδοσης της παρούσας δύναται να χρηματοδοτηθούν και πέραν του ανωτέρω διαστήματος με την προϋπόθεση παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της εν λόγω Δράσης/Έργου «SUB3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το παρόν θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού https://www.minedu.gov.gr/, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el/ και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» https://greece20.gov.gr/.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε εδώ το έγγραφο

Πηγή: ΥΠΑΙΘΑ